Op vrijdag 28 februari is de conceptwet Kredietunies ter consultatie verspreid.

Dit wetsvoorstelheeft als doel om een vergunningstelsel en doorlopend toezicht op kredietunies vorm te geven, binnen de daarvoor aanwezige ruimte in de regels die gelden voor banken.

In de wet staat een kredietunie als volgt gedefinieerd: Een kredietunie is een onderneming die haar bedrijf maakt van het in ontvangst nemen van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden van haar leden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen aan diezelfde leden. De leden zijn regionaal- of bedrijfstakgewijs georganiseerde ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), die elkaar ondersteunen door middel van het delen van kennis en ervaring en het verschaffen van ondernemingsfinanciering door tussenkomst van de kredietunie.

De concpetwet moet er toe leiden dat kleine coöperaties zonder vergunning en streng toezicht aan de slag kunnen. Als uitgangspunt is genomen een totaal aan beheerde activa dat niet groter is dan tien miljoen euro. Middelgrote initiaiteven  (maximale omvang 100 miljoen en 25.000 leden) zouden het met beperkt toezicht moeten kunnen doen. Kredietunies met een balanstotaal van meer dan 100mln., of meer dan 25.000 leden hebben een bankvergunning nodig.

Een vergunning kan worden verleend door DNB, waarbij de aanvrager moet aantonen dat zal worden voldaan aan eisen met betrekking tot:

– de geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers;

– beleid gericht op een integere bedrijfsuitoefening;

– het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaald en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;

– de zeggenschapsstructuur;

– de inrichting van de bedrijfsvoering;

– het minimum eigen vermogen;

– de solvabiliteit;

– de liquiditeit.

De complete tekst van de conceptwet kunt u vinden onder de volgende link: Wettekst

Op 28 maart organiseert de Vereniging Samenwerkende kredietunies een bijeenkomst met Eddy van Hijum en Agnes Mulder van het CD,A om input te leveren op de concept wet. Actieve kredietunies of kredietunies in oprichting kunnen hieraan deelnemen.

Als u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen kunt u een email sturen naar info@samenwerkendekredietunies.nl