Het alternatief voor teleurstellende ledencertificaten en obligatiefondsen van banken

U heeft vast wel gelezen over de Ledencertificaten van Triodos en de RABO. Misschien heeft u ze ook in uw beleggingsportefeuille, want velen zien dit als alternatief voor een obligatiebelegging. Dergelijke certificaten bieden u op het eerste gezicht een aantrekkelijk rendement. Maar in de praktijk valt dat erg tegen. Zo komt het rendement gemeten over de afgelopen 12 maanden, mede door de stevige recente koersdalingen, bij de RABO uit op een zeer teleurstellende -15%.

Een aantal oorzaken:

 1. De certificaten kennen een grillige koersvorming. Ze kennen namelijk een eeuwigdurende looptijd, wat ze zeer kwetsbaar maakt voor stijgende rentes.
 2. De certificaten zijn achtergesteld. Dit betekent dat u bij een eventueel faillissement van de bank als laatste wordt uitbetaald. 
 3. Nog belangrijker: het niet zeker dat de rente elk jaar wordt uitgekeerd. Dat is afhankelijk van de resultaten van de bank.

U wilt toch voorkomen dat inflatie uw geld opeet? Moet u echt aandelen kopen of liever sparen? En…….. zijn cryptocurrencies zoals Bitcoins misschien alleen maar een hype?

U zoekt een beter alternatief?

U kunt ook kiezen voor gewone obligaties, deze zijn immers minder kwetsbaar dan de Triodos- of RABO-Ledencertificaten of aandelen. Aan de andere kant bieden deze gewone (staats-) obligaties in de huidige tijd met oplopende rentes op dit moment niet echt een beter perspectief op een mooi rendement.

De oplossing voor u?

U bent als belegger gewoon op zoek naar kapitaalbehoud. Bij voorkeur geborgd met stevige zekerheden. Geld op de bank laten staan levert u nu (te) weinig op. U wilt meer, maar geld beleggen op de aandelenbeurs biedt niet het juiste comfort dat past bij uw zorgvuldig opgebouwd vermogen.

Wel eens gedacht aan een ledenobligatie van een kredietunie?

Het betere alternatief? Ja.

Middels onze ledenobligaties belegt u namelijk in bedrijfsleningen die we verstrekken voor het mkb. Kredietunies verstrekken voornamelijk bedrijfsleningen waarbij het recht op rente en de hoofdsom wordt gedekt door (persoonlijke) borgstellingen en door een onderliggende verzameling van activa en/of vorderingen op de opbrengsten daarvan, zogenoemde Asset-Backed Securities (ABS). Elke bedrijfslening die we verstrekken kent daardoor altijd een vast onderpand (vaak vastgoed) of een aantal andere duidelijk vast te stellen en in te winnen zekerheden. Een ledenobligatie wordt uitgegeven door kredietunies en een dergelijke obligatie wordt ook wel een corporate bond genoemd.

De rente wordt vastgelegd op het moment van de uitgifte. Uw inleg wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert een obligatie tijdens zijn looptijd regelmatig rente uit en omdat het kredietrisico bij een bedrijfsobligatie over het algemeen wat groter is dan bij een staatsobligatie, is de (coupon-)rente over het algemeen ook (veel) hoger. Er bestaan ook diverse ( qua kostenstructuur echt dure…) beleggingsfondsen die beleggen in bedrijfsobligaties, maar deze kennen allemaal een koersrisico.

Met een ledenobligatie heeft u dan ook een mooie beleggingsoptie waarbij u als investeerder verzekerd bent van een continue inkomstenstroom. Het rente (de zogenaamde couponrente) wordt immers maandelijks uitgekeerd.

De belangrijkste voordelen van het beleggen in ledenobligaties:

 1. U belegt via de kredietunie in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf
 2. Elke obligatie is gedekt door onderpand(en) en gestelde zekerheden
 3. De door ons gefinancierde mkb-ondernemingen kennen een goed voorspelbare cash-flow.
 4. U heeft uitzicht op meer rente dan bij gewone obligaties.
 5. Uw obligatie is niet gevoelig voor rente-ontwikkelingen.
 6. Uw obligatie kent geen koersrisico
 7. Geen eenmalige instapvergoedingen
 8. Geen jaarlijkse kosten voor de obligatiehouder

Deze ledenobligaties zijn overigens ook populair geworden bij grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Onze Kredietunie Bakkerij Ondernemers werkt bijvoorbeeld al jaren samen met het Bedrijfspensioenfonds voor het bakkersbedrijf. Dit pensioenfonds belegt daarbij een gedeelte van haar pensioenpot via de kredietunie in haar eigen branche.

Ledenobligaties onbekend?

(Leden-)obligaties zijn eigenlijk heel toegankelijk en heel klassiek. In Duitsland gebruikt men ze al 250 jaar en daar worden het ook wel Pfandbriefe genoemd. Vandaar dat we het nog eens onder uw aandacht brengen om u zodoende een welkome en veilige verandering in uw beleggingsportefeuille aan te bieden.

Onze ledenobligaties beleggen- zoals hiervoor reeds toegelicht- in door de kredietunies te verstrekken bedrijfsleningen die gedekt worden door onderpanden, zoals bijvoorbeeld vastgoed. Ze zijn met name geschikt voor beleggers met een middellange beleggingshorizon van ten minste 3 tot 10 jaar en die daarbij een hoger rendement dan op “gewone” obligaties nastreven.

Beleggen in dit soort ledenobligaties levert een aantal voordelen op. Zo kunnen kredietunies in hun kredietacceptatiebeleid heel nauwkeurig sturen op het gewenste rendement en het te nemen risico. Daarnaast zijn deze obligaties onafhankelijk van renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De opbrengst is vaak aanzienlijk hoger dan bij gewone obligaties die u op de beurs koopt en daarnaast kent het een vaste rente zonder koersschommelingen.

Kredietunies verstekken zeer gediversifieerd leningen aan mkb-ondernemingen. Daarbij wordt een spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals activa, kredietwaardigheid, liquiditeit en locatie.

Door te beleggen in onze ledenobligaties wordt er een gezonde spreiding aangebracht in uw beleggingsportefeuille, waarbij de afhankelijkheid van renteontwikkelingen aanzienlijk wordt verlaagd.

Voor wie?

De fondsbelegger
De belegger die een aantrekkelijk vast rendement per jaar wil krijgen
De belegger die beleggen wil voor een middellange periode (3 tot 10 jaar)
De belegger die het eerste recht van hypotheek als extra zekerheid waardeert
De belegger die gespreid, divers vastgoed als extra veilig onderpand ziet
De belegger die gemak en zekerheid zoekt
De belegger die een behoudend alternatief voor het beleggen in een (duur) vastgoedfonds zoekt


Beleggers kunnen al vanaf een inleg van € 10.000,- instappen in een ledenobligatie van een kredietunie.

Elke ledenobligatie heeft haar eigen kenmerken als het gaat om looptijd, de vaste rente en een eigen thema. Uw inleg gaat binnen 4 weken na ontvangst op de rekening van de kredietunie renderen. De vaste rente wordt maandelijks of per kwartaal uitgekeerd.

De looptijd van de obligatie

De looptijd van elke obligatie verschilt. Voor elke obligatie wordt deze bij uitgifte bepaald en zal liggen tussen de 3 en 10 jaar liggen.

Wat zijn de risico’s?

Aan beleggingen zijn financiële kansen, maar ook financiële risico’s verbonden. De kredietunies doet er veel aan om deze risico’s in te perken, maar beleggen zal nooit zonder risico zijn. Bij vastgoedinvesteringen kan bij risico’s aan het marktrisico gedacht worden; wanneer het slecht gaat met de markt kan vastgoed een deel van zijn waarde verliezen. In
een extreem geval is het dan niet mogelijk om met de executiewaarde de volledige leensom af te dekken, dit heet het executierisico. Kredietunies dekken dit risico af door een maximale LTV ( loan-to-value) te hanteren: de te financieren bedrijven mogen niet de volledige koopsom lenen. Hoe lager de LTV, hoe hoger de kans dat de leensom wordt afbetaald.

Daarnaast dient het gefinancierde mkb-bedrijf periodiek (maandelijks) informatie aan de coach van de kredietunie te verstrekken. De door kredietunies gefinancierde bedrijven krijgen namelijk ene coach toegewezen die tijdens de looptijd van de lening de vinger aan de pols houdt en daar waar nodig ondersteuning biedt en advies geeft. De kwaliteit van onze leningen
wordt dus gemonitord.
De rente die u ontvangt op uw obligatie is niet (mede) afhankelijk van de waardestijging of -daling van het onderliggende vastgoed. Dat maakt beleggen via een ledenobligatie een stabiele manier van beleggen.

Uw route naar een stabiel rendement

1 Aanmelden
U meldt zich gemakkelijk aan via www.samenwerkendekredietunies/ledenobligaties.nl en bepaalt uw inleg (vanaf € 10.000,-)
2 Bevestiging aanmelding
U ontvangt per e-mail bevestiging van ontvangst van de aanmelding door de VSK. In de mail worden ook de vervolgstappen uitgelegd
3 Ondertekenen en uploaden documenten
U krijgt toegang tot een beveiligde omgeving waar u documenten kunt downloaden, ondertekenen en uploaden
4 Controle documenten en bevestiging
De documenten worden door ons team gecontroleerd. Wanneer deze compleet en akkoord zijn, ontvangt u de
bevestiging met daarin de melding wanneer u het geld kan overmaken
5 Overboeken gelden
U maakt het geld over, ontvangt hiervan de bevestiging en de melding vanaf wanneer uw gelden gaan renderen (dit is binnen 4 weken). Het rendement wordt per maand of per kwartaal uitgekeerd.

Zijn er voorwaarden voor deelname voor beleggers?

Het is belangrijk om te weten met wie we zaken doen. Dat geldt voor de ondernemers die op zoek zijn naar financiering, maar net zo goed voor u als belegger die bij ons in wil stappen:
U bent in bezit van een Nederlandse bankrekening
(IBAN)
U bent in bezit van een EU identiteitsbewijs
U bent in staat om in één keer € 10.000,- in te leggen
U kunt overleggen wat de herkomst is van dit vermogen
U kunt uw belegging voor langere tijd vastzetten
U bent niet belastingplichtig in de Verenigde Staten.

Wat als u als belegger uw geld weer liquide wil maken?

In een obligatie zet u uw geld voor een middellange periode vast. Tussentijds uitstappen is niet zomaar mogelijk. Uw obligatie is wel vrij overdraagbaar. Dat betekent dat u deze obligatie dus aan een ander kunt verkopen. In sommige gevallen kunt in overleg met het bestuur en de leden van de uitgevende kredietunie besloten worden dat voortijdig uitstappen wordt toegestaan..

Hoe informeren we u als belegger?


Ondanks dat u als belegger niets hóeft te doen, is het wel fijn om op de hoogte te blijven. Wij zorgen elk kwartaal voor een up to date overzicht van uw obligatie.

Meer informatie ?

Steun het Nederlandse mkb!