Wat men alleen niet kan bereiken, kunnen velen samen.” 

Met dit principe werden de twee sociale hervormers Wilhelm Raiffeisen en Hermann Schulze-Delitzsch in het midden van de 19e eeuw de pioniers van het coöperatieve kredietunieconcept. En zo ontstond een succesprincipe dat vandaag de dag , mede dankzij onze uitstekende omzetresultaten tijdens de coronacrisis en dankzij de onderscheidende non bancaire dienstverlening, zijn renaissance viert: de Kredietunie als coöperatief incrowdfundingprincipe voor het mkb.

Deze renaissance krijgt dan ook haar beslag in het samengaan van de twee brancheorganisaties VSK en VKN tot 1 nieuwe landelijke en toekomstgerichte branchevereniging op 8 juli 2021.

De Kern van de Kredietunies

Het aloude Kredietunieconcept gebruikt in de kern een heel eenvoudig idee: wie leent zijn geld niet liever aan zijn ondernemende buurman, de plaatselijke retailer of de lokale machinebouwer voordat het in de anonimiteit van een spaarrekening of investeringsfonds verdwijnt? Wil je een klein- of middelgroot bedrijf helpen of wil je de bank laten beslissen wat ze met jouw eigen geld doet? Vooral wanneer de bank dat geld in zeer speculatieve financiële instrumenten blijkt te stoppen?

Solidariteitsromantiek of Sociale Verandering?

Wat klinkt als een lang vergeten romantiek van solidariteit, is nu in Nederland weer booming. De reden: de afgelopen jaren hebben moeilijke financieringsvoorwaarden enerzijds en de lage investeringsrendementen en rentes anderzijds de basis gelegd voor bedrijfsmodellen die precies één ding goed doen: kredietnemers en kredietverstrekkers bij elkaar brengen. Eenvoudig en direct. Door gebruik te maken van de kredietunies en de digitale marktplaatsen van crowdfunders.

Het basisidee is niet nieuw!

Integendeel: in het midden van de 19e eeuw waren de ondernemers en de bevolking grotendeels verarmd. Lenen bij ‘gewone’ banken was voor veel kleine bedrijven of particulieren bijna onmogelijk geworden. Tegen dit uitgangspunt pleitten Hermann Schultze-Delitzsch (1808 tot 1883) en Friedrich-Wilhelm Raiffeisen (1818 tot 1888) ervoor om een ​​van de belangrijkste Duitse vertegenwoordigers van de Coöperatieve Beweging te worden en bereikten daarmee ook Nederland.

Mensen helpen zichzelf te helpen

In de woorden van Raiffeisen: “Door zelfhulp […] als economisch principe te verkondigen, staan ​​we midden in het geheel voor de grote taken van onze tijd.

DA200FWR - Friedrich Wilhelm Raiffeisen - Altenkirchen

Schultze-Delitzsch en Raiffeisen richtten volgens dit principe in rap tempo Kredietverenigingen op waardoor hun leden konden terugvallen op een gewone kapitaalvoorraad. De twee hervormers waren er vooral op uit om zelfstandig, op eigen initiatief (en op eigen initiatief alleen..) een zelfvoorzienend economisch en maatschappelijk fundament te bouwen. 

Reclameposter van de Kredietvereniging Cassel, eind 1912

Wat hieruit voortkwam was de intrede van het coöperatieve systeem in het bankwezen in tijden van industrialisatie en groeiend kapitalisme.

Crowdfunding als moderne versie van het coöperatieve concept?

Moderne crowdfinanciering” is een toepassing van dit klassieke principe. Tegenwoordig maakt het deel uit van een groeiende trend in het bedrijfsleven en de samenleving. Bedrijven of particulieren vertrouwen op de collectieve kracht van de massa om problemen collectief op te lossen. 

Ook in deze “zwermfinanciering” komen mensen samen: particulieren en bedrijven die kapitaal willen ophalen of investeren, zijn te vinden via digitale kredietmarktplaatsen zoals Geldvoorelkaar en One Planet Crowd. Op deze manier worden in Nederland inmiddels al vele miljoenen euro’s per maand aan het mkb verstrekt. Deze partijen werkten in het afgelopen jaar dan ook graag samen met de kredietunies in cofinanciering, omdat deze kredietunies in hun dienstverlening juist werken met coaching, waarmee defaults eerder worden voorkomen.

Dit werkt ( naast het dividend dat je bij een kredietunie krijgt..), om één simpele reden: Meedoen aan de beslissing “Wat gebeurt er met mijn geld?”.

Kredietunie: democratisering van het Kredietsysteem

Via platforms als de Kredietunies, Geldvoorelkaar,One Planet Crowd en anderen hebben beleggers/investeerders volledige transparantie over het doel en het risico van hun investering. U bepaalt wie wat met uw geld doet en welke bedrijven of projecten u met uw spaargeld steunt. Het feit dat deze beslissingen volledig door uzelf worden genomen, betekent niets minder dan de “democratisering” van het kredietsysteem! 

Tegelijkertijd ontstaat er een emotionele band tussen de belegger en de belegging. De focus ligt op verantwoordelijkheid, solidariteit en het behalen van gemeenschappelijke doelen. De lener weet zelf: ik maak mezelf onafhankelijk en vertrouw op mijn mede-ondernemers in plaats van op een anoniem en grillig banksysteem. Samenwerking staat voorop in plaats van elitair top-down denken. Ondernemers die voorheen “bankklant” waren ervaren een groei van hun macht door te werken met kredietunies en crowdfunders. Macht die voorheen ondenkbaar was: kopers worden verkopers.

DAVIDS WORDEN GOLIATH

David tegen Goliath

Banken verwaarlozen klanten emotioneel. Ze hebben de boot gemist

Ondanks alle sentimentaliteit wordt één factor fundamenteel bewezen, een factor die al decennia de hoeksteen van het kredietsysteem vormt: de vertrouwensrelatie tussen klant en bank. Niet in de laatste plaats vanwege de crisis op de financiële markten, want alles in bedrijfsfinancieringenland werd in 2020 massaal door elkaar geschud. Tegelijkertijd hebben bankinstellingen het afgelopen decennium consequent vertrouwd op automatisering en hebben de klant uit het oog verloren. 

Producten en processen zijn steeds meer gestandaardiseerd en aanbiedingen op maat voor de klant worden steeds zeldzamer. Hevige concurrentie op voorwaarden leidde tot een steeds grotere margedruk en de noodzaak om kosten te besparen. Het gevolg: de focus verschoof steeds verder van de ondernemer, waardoor het mkb zich steeds meer verwaarloosd voelde. Waar servicedesign in de financiële sector vooral gebaseerd is op rationele factoren als rente en vergoedingen, ontstaat er een ander beeld als het gaat om klantbeslissingen: daar spelen emoties de beslissende rol.

Ik zie dat veel banken dit probleem inmiddels wel onderkend hebben en ze werken aan manieren om ‘klantcontact emotioneler te maken’. In ieder geval doen ze allemaal hun best om met “familiereclamefilmpjes” te komen en “Oranjevoetbalsponsoring”-acties. Dit en andere pogingen vereisen echter veel verdergaande maatregelen dan feelgood-elementen zoals een koffiebar in de lokale bankvestiging. 

Bankproducten kunnen namelijk alleen op ooghoogte met de ondernemer geëmotioneerd worden. Van mens tot mens. Met het oog op de digitalisering gaat het er nu om hoe de nabijheid van de ondernemer (die hij zeker voelt bij een kredietunie..) kan worden overgebracht naar de virtuele wereld.

Een kredietunie is gebleken in deze coronatijden heel sterk te zijn in haar uiting en functie als sociaal netwerk

We zullen dit als nieuwe belangenvereniging in de nabije toekomst zeker ook meer en meer online en landelijk gaan uiten. Het financieren van ondernemers, hun leven en hun werk door kredietunies zal daarbij ons een leidmotief zijn en de rol die we meer en meer spelen zal dan ook- tezamen met crowdfunders- de financieringswereld transformeren.

Kredietunies zijn in staat de financiële dienstverlener van de volgende generatie mkb-ers te worden. Gebruikmakend van de nieuwe kracht van (bestaande en nieuwe) ondernemersklanten die lid worden van een kredietunie.

Kredietunie: als ondernemers snelheid en gunstige voorwaarden eisen

Ondernemers verwachten vandaag de dag terecht snelheid, flexibiliteit, gunstige voorwaarden en individueel advies. Tegelijkertijd verlangen ze naar eerlijkheid, transparantie en onafhankelijkheid. De behoefte aan Kredietunies is daarmee groot en aantoonbaar aanwezig. De individuele kredietunies kunnen zich hier gesteund weten door een vanuit de brancheorganisatie ondersteunde “digitale kredietuniemarktplaats” met kredietproposities ter onderlinge cofinanciering en met een gezamenlijk gefaciliteerd afhandelingstraject. De introductie daarvan zal binnenkort plaatsvinden.

Leners, kredietunies en andere financiers worden middels deze kredietuniemarktplaats ook in de toekomst nog meer op een eenvoudige, begrijpelijke manier bij elkaar gebracht. Dit om het verstrekken en administreren van gestapelde bedrijfsleningen van individuele kredietunies mogelijk te maken. De behoefte in de markt is enorm en we hebben samen een klus te klaren. Bij zowel de ondernemers als de individuele kredietunies. 

In de geest van Schulze-Delitzsch en Raiffeisen telt bij kredietunies niet alleen het streven naar dividenden, maar ook de uiting van solidariteit en de deelname van de ondernemer aan de besluitvormingsprocessen.

Relatiebankieren pur sang zoals we dit voorstaan is Emotioneel Bankieren. Alleen op die wijze kunnen we het broodnodige vertrouwen in de kredietverlening in het maatschappelijke middenveld nog meer opbouwen.

Voor nu en in de toekomst