De financiering voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) is vaak nog te versnipperd en ondernemers en intermediars weten niet altijd de juiste weg naar bronnen van alternatieve financiering te vinden. Tot deze conclusie kwam onlangs de NOAB Denktank.

Financiering voor het MKB is te versnipperd en de ondernemer en intermediair weten de weg lang niet altijd te vinden naar alternatieve kredietvormen. Een mogelijke oplossing is één platform waarop alle aanbieders vertegenwoordigd zijn en waar de ondernemer in één proces een kredietaanvraag kan doen bij meerdere aanbieders en financieringsvormen. Daarnaast kan het bevorderen van het kennisniveau over financiering(-svormen) uitkomst bieden.

Dat is de conclusie van de NOAB Denktank, die op 9 oktober jongstleden bij elkaar kwam. Het thema in deze bijeenkomst was: Wat zijn de concrete knelpunten in MKB-financiering en hoe kunnen NOAB-kantoren bijdragen aan oplossingen?
De denktank heeft een wisselende samenstelling van stakeholders rondom een bepaald thema en bestond dit keer uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, Qredits, ING Bank, ONL voor Ondernemers, Kredietpaspoort en NOAB.

Betere aansluiting binnen de keten
Er zijn inmiddels veel alternatieve financieringsvormen, maar geen eenduidig proces waarbij meerdere financiers in één keer worden benaderd voor bijvoorbeeld stapelfinanciering, een combinatie van financieringsvormen. Dit maakt het financieringstraject onnodig kostbaar en omslachtig: bij elke aanbieder moet weer een traject worden gestart, stukken worden ingestuurd en kosten worden gemaakt. En belangrijker: bij stapelfinanciering is er geen efficiënte onderlinge afstemming tussen de verschillende financiers.
Eén centraal platform met een gestandaardiseerd proces, gebruikmakend van Standard Business Reporting (SBR) en het Referentie Grootboekschema (RGS), kan hier uitkomst bieden.

Kennis schiet tekort
Daarnaast constateert de denktank een kennisachterstand bij zowel ondernemers als adviseurs over financieren, de diverse financieringsvormen en de bijbehorende criteria. Ook is niet altijd duidelijk wat het recept is voor een succesvolle aanvraag. Dat zorgt ervoor dat men de weg naar de diverse financieringsvormen niet goed kan vinden, of dat een kredietaanvraag wordt afgewezen. Verder is het vaak onduidelijk welke soort(en) financiering aansluiten bij de behoefte van de ondernemer.

Oplossingen
De rol van de intermediair werd door alle partijen onderkend: als ‘huisarts’ van de ondernemer is de intermediair bij uitstek geschikt als wegwijzer en adviseur in het financieringslandschap.
De denktank ziet een betere samenwerking in de keten unaniem als mogelijke oplossing voor de problemen. NOAB neemt daarom concrete stappen om met de aanwezige partijen verder te gaan in het ontwikkelen van een centraal platform en het vergroten van de kennis over financieringen.

ING Sectorvisie over financieringen
Naast de denktank houden NOAB en ING een onderzoek onder de NOAB-leden over MKB-financieringen. De resultaten worden uitgebreid belicht in de ING Sectorvisie voor Administratiekantoren, die ook dit jaar als primeur op de NOAB Ledendag op 12 november wordt gepresenteerd.