Zo nu en dan kijk ik graag op de site Banken.nl. Op deze uitstekende en uitgebreide site vind je veel achtergrondinfo en actualiteiten aangaande de bankensector. Voor kredietunies is het altijd goed om te weten wat er in deze sector van “collega-kredietverleners” omgaat. Wij kunnen van banken leren, maar zij ook van ons als “near bank”.

Nu zijn wij als VSK altijd graag bereid om met de reguliere banken samen te werken in stapelfinancieringen, maar vanuit de banken weten ze ons nog niet altijd te vinden (sic).

De stapelvraag komt veelal meer vanuit de VSK dan vanuit de bankensector. Dat bevreemdt me al enige tijd, maar mijn oog viel onlangs op een artikel op deze site, waarvan ik u de inhoud niet wil onthouden.

Wellicht ligt in dit artikel besloten waarom de banken ons niet weten te vinden

Ik citeer:

“De Nederlandse bankensector is sinds de financiële crisis in 2008 met een ongekend veranderproces bezig. Om de sector stabieler en weerbaarder te maken zijn diverse maatregelen genomen, waaronder het versterken van kapitaalbuffers, de invoering van een bonusplafond en het Europese toezicht op de grote systeembanken. Deze maatregelen zijn bedoeld om overheidsingrijpen – zoals dat bij SNS, ABN AMRO, AEGON en ING is gebeurd – in te toekomst te voorkomen. Inmiddels hebben Nederlandse banken hun kapitaabuffersl substantieel verhoogd en lopen daarmee voor op Europese afspraken.

Naast de aanscherping van wet- en regelgeving heeft de bankensector te maken met een toename van het aantal nieuwe toetreders zoals FinTech- en BigTech-bedrijven. Nieuwe spelers en bestaande banken ontwikkelen – al dan niet in gezamenlijkheid – innovatieve business modellen met nieuwe (technologische) toepassingen voor klanten. Klanten regelen hun bankzaken steeds meer met hun smartphone, nieuwe betaaloplossingen maken het onderling overmaken van geld eenvoudiger, contactloos betalen is sterk in opkomst, kunstmatige intelligente creëert een nieuw soort financieel adviseur en steeds meer ondernemers halen (een deel van) hun financiering op via crowdfunding. Dit zijn enkele voorbeelden van innovaties die de bancaire sector fundamenteel doet veranderen.

Bankensector

Ondanks de toename van het aantal nieuwe spelers is de Nederlandse bankensector nog altijd sterk geconcenteerd. De vijf grootste banken – ING, Rabobank, ABN AMRO, BNG Bank  en NWB Bank – hebben gezamenlijk meer dan 90% van de totale assets in hun bezit. Deze sterke marktconcentratie is in belangrijke mate het resultaat van de fusies die eind jaren tachtig, begin jaren negentig plaatsvonden. Om de concurrentie in de Nederlandse bankensector te bevorderen worden de drempels voor toetreding verlaagd”

De opmerkelijke conclusie vervolgens in het artikel:

” Zo is het verkrijgen van een bankvergunning eenvoudiger geworden en is er in wet- en regelgeving meer ruimte gemaakt voor alternatieve kredietverlening zoals crowdfunding en kredietunies“.

Dat we een keer als alternatieve kredietverlener genoemd worden in artikelen doet me deugd, maar de begronding en aanleiding van bovenstaande zin verbaast en ontgaat me.

De afgelopen jaren hebben we als VSK namelijk juist niet mogen ervaren dat het verkrijgen van een bankvergunning eenvoudiger is geworden. We zien weinig tot geen nieuwe toetreders en daarenboven is op het terrein van de versoepelde wet-en regelgeving zeker niet meer ruimte gemaakt voor kredietunies in de jaren na het aannemen van de Wet op de Kredietunies.

Sterker nog:

De AFM ziet kredietunies als crowdfunders en wil ze onder die sector scharen en hier ook op toezien. Maar….. we zijn verre van crowdfunder en voelen ons heeeeel prettig en veilig onder de reikwijdte van de WTK!

  • Bron: banken.nl