In deze speciale nieuwsbrief vindt u meer informatie over de Wet Toezicht Kredietunies die vlgende week in de Tweede kamer wordt behandeld.

Wet kredietunies gaat kredietunies meer ruimte geven, als de onderliggende wet en regelgeving tenminste niet te strak wordt ingevuld.

Volgende week wordt het wetsvoorstel toezicht kredietunies behandeld in de Tweede Kamer. Vandaag een speciale nieuwsbrief over dit wetsvoorstel.

Waarom is er een nieuwe wet nodig?
Kredietunies mobiliseren geld, kennis en een netwerk voor de ondernemer. De wet- en regelgeving houdt dat nu tegen. Om geld aan te trekken bij investeerders en dan weer uit te zetten als lening is namelijk een bankvergunning nodig. De huidige kredietunies lossen dit nu op door middelen aan te trekken in de vorm van eeuwigdurende certificaten of door te werken met een bemiddelingsmodel. Dat mag namelijk wel zonder bankvergunning (voor het bemiddelingsmodel is wel een ontheffing nodig van de Autoriteit Financiële Markten, AFM).
Kredietunies zouden liever middelen aantrekken met een vaste looptijd (bijvoorbeeld door het uitgeven van obligaties), omdat dit beter past bij de wensen van investerende ondernemers. Het wetsvoorstel toezicht kredietunies maakt dit mogelijk. Hierdoor kunnen kredietunies makkelijker geld aan trekken van ondernemers en dus meer ondernemers financieren.
De nieuwe wet is dus een heel goed idee en geeft kredietunies meer mogelijkheden. Als de wet tenminste niet te strak wordt uitgewerkt, want dan schieten we er niks mee op. Dat gevaar is zeker aanwezig. Als teveel wordt aangesloten bij de wetgeving voor banken ontstaat er geen ruimte voor kredietunies.
Bankenregels zijn niet nodig voor kredietunies. Bij een bank hebben we te maken met consumenten die hun geld bij die bank neerzetten en zelf geen invloed hebben op het beleid van die bank. Bij een kredietunie hebben we te maken met ondernemers die bewust investeren in andere ondernemers en zelf aan het roer staan van de kredietunie. Zij zijn zich goed bewust van de risico’s die zij lopen en nemen zelf de beslissingen. Dat is niet te vergelijken met particulieren die hun geld bij een bank zetten en daar is dus ook niet hetzelfde toezicht of dezelfde bescherming voor nodig. Het zou jammer zijn om deze innovatieve financieringsbron door te strak toezicht in de kiem te laten smoren.

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) heeft een kwaliteitskader ontwikkeld voor kredietunies waarin aan de operationele procedures, transparantie, kwaliteitseisen en governance uitgebreid aandacht is besteed. Deze zelfregulering geeft een extra basis waardoor te strakke regulering niet noodzakelijk is.

Punten bij de initiatiefwet toezicht kredietunies.

De VSK is dus blij met het wetsvoorstel, maar als de eisen in de onderliggende wet- en regelgeving te strak worden heeft de wet geen toegevoegde waarde. Onze voornaamste punten op dit terrein zijn:
• De vrijstellingsgrens die is opgenomen in het wetsvoorstel moet verhoogd worden van € 10 mln. naar € 25 mln. Deze grens geeft een maximum bedrag aan opvorderbaar geld dat een kredietunie mag aantrekken zonder dat een vergunning vereist is. Het verhogen van deze grens heeft geen risico voor de stabiliteit van het financiële systeem en geeft kredietunies de mogelijkheid om te professionaliseren.
• De toezichtskosten die nu worden genoemd (€ 20.000,- per kredietunie die vergunningplichtig is>€ 10 mln.) zijn disproportioneel en te zwaar voor een kredietunie van € 10 mln.
• De in de toelichting beschreven beperking van de concentratie van het vermogen van een kredietunie (maximaal 2,5% van de portefeuille mag belegd worden in één onderneming of groep van ondernemingen) is niet noodzakelijk en te zwaar, waardoor een kredietunie ernstig in haar mogelijkheden word beperkt.

Op onze website vindt u onder deze link een uitgebreide toelichting op deze en andere punten bij de initiatiefwet Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies: info@samenwerkendekredieutnies.nl  of telefonisch bij de directeur Georgina Friederichs, bereikbaar onder nummer: 06-25087429

VSK en haar kredietunies
De VSK heeft inmiddels vijf kredietunie leden die al actief kredieten aan het verstrekken zijn:
• Kredietunie Brabant (KUB)
• Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO)
• Kredietunie Zeeland
• Kredietunie Midden Nederland
• Naoberkrediet

Deze kredietunies hebben inmiddels rond de 15 kredieten verstrekt. Leuke voorbeelden zijn: echte bakker de Jong uit Budel die een krediet heeft gekregen van de kredietunie Bakkerij, en Dennis Neyndorff die voor zijn bedrijf Mihatra een krediet heeft gekregen van kredietunie Brabant.
Daarnaast heeft de VSK zeven aspirantleden die een eigen kredietunie aan het bouwen zijn:
• Kredietunie Mobiliteits Ondernemers (van de BOVAG)
• Kredietunie Haarlemmermeer
• Kredietunie Visserij
• Kredietunie Optiek
• Kredietunie Groningen
• Kredietunie Friesland
• Kredietunie Kinderopvang

Deze kredietunies zullen binnenkort ook kredieten gaan verstrekken.
Naast deze twaalf leden zijn er nog vier initiatieven bezig met een aanvraag voor aspirant-lidmaatschap.
De VSK werkt samen met een aantal partners om de kredietunies zo efficiënt mogelijk op te kunnen zetten. Deze vindt u op onze website