Een Kredietunie starten: Oriëntatie

Onderstaand geven we u graag wat meer informatie over het starten van een kredietunie, de verschillende modellen en de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. De informatie onderstaand is als volgt weergegeven:
1. De Vereniging Samenwerkende Kredietunies
2. Modellen
3. Voorbeelden
4. Vraag en aanbod
5. Bijlage
– Projectplan Starten Kredietunie
– Kvk inschrijving
– Statuten

1. De Vereniging Samenwerkende Kredietunies

Kredietunies helpen oprichten en verder groeien, samenwerken als basis

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is de belangenvereniging en een samenwerkingsverband van Kredietunies.

De Vereniging helpt  bij het oprichten van kredietunies, en het verder groeien naar levensvatbare omvang. Zij vertegenwoordigt de leden  richting de overheid en andere partijen, en richt zich op het realiseren van alles wat nodig is om coöperatieve kredietverlening effectief te kunnen opzetten in Nederland. Inmiddels heeft de Vereniging 19 leden.

De leden van de Vereniging richten zich allemaal op  coöperatieve kredietverlening. Dat is het zonder winstoogmerk aantrekken van gelden van leden van de coöperatie en/of van professionele marktpartijen, dat vervolgens wordt uitgeleend aan andere leden van de coöperatie. De leden van de Samenwerkende Kredietunies zijn onafhankelijke kredietunies en kredietcoöperaties. Het gaat altijd om het financieren van ondernemers door andere ondernemers. Ondernemers die krediet krijgen krijgen ook altijd een coach om hen te begeleiden.

De vereniging Samenwerkende Kredietunies werkt samen met een aantal partners om kredietunies maximaal te faciliteren.

 

Missie en ambitie:
Ondernemers in het MKB blijvend toegang bieden tot financiering.
Een alternatief naast de bank bieden.
Duurzame samenwerking tussen kredietverstrekkers en kredietnemers bevorderen.
Overdracht van kennis en ervaring faciliteren.
Vóór en dóór ondernemers en zonder winstoogmerk.

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies

De leden van de vereniging zijn dus allemaal kredietunies samen willen zij:

 • leden en aspirant-leden assisteren bij het oprichten van een kredietunie.
 • betrouwbare en kwalitatieve kredietverlening realiseren voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf;
 • tools en processen ontwikkelen voor leden en aspirant leden;
 • een kwaliteitscode ontwikkelen voor coöperatieve kredietverlening.
 • de samenwerking en kennisuitwisseling bevorderen tussen leden en aspirant-leden;
 • informatiebijeenkomsten organiseren voor en door leden en andere geïnteresseerde partijen;
 • de belangen behartigen van kredietunies richting toezichthouders en wetgevers;

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is op 3 oktober 2013 opgericht door vijf initiatiefnemers, te weten:

 • BOVAG, als initiatiefnemer achter de KMO (Kredietunie Mobiliteitsondernemers)
 • NBOV als initiatiefnemer achter de KBO (Kredietunie Bakkerij Ondernemers)
 • Kredietunie Midden-Nederland
 • Kredietunie Zeeland
 • Kredietunie Brabant

 

2. Modellen

Bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies zijn kredietunies aangesloten die werken volgens twee modellen. Het centrale kas model of het bemiddelingsmodel. Sommige kredietunies willen ook beide modellen combineren (het zogenaamde hybride model), om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van investerende ondernemers.

Twee modellen

Kredietunies kunnen opgezet worden volgens twee modellen,. Voor de ondernemer die krediet krijgt bestaat er geen verschil tussen de twee modellen. Voor de ondernemer die investeert in de kredietunie wel.

1. Het centrale kas model(ook wel klassieke of  risk sharing model genoemd).  Hierbij wordt het krediet gefinancierd vanuit een centrale kas,die de middelen bevat van alle investerende ondernemers.Deze investerende ondernemers brengen vermogen in via ledencertificaten. De inleg is niet opvorderbaar. Onder de nieuwe wet toezicht kredietunies mogen hiervoor ook obligaties en deposito’s worden gebruikt, dan zullen de gelden wel opvorderbaar zijn. De kredietunie  beoordeelt vervolgens de kredietaanvraag en verstrekt het krediet. Het risico wordt op deze wijze gespreid over alle leden van de kredietunie. Er worden voorzingen getroffen om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. hierdoor is er sprake van een beperkt risico maar ook een wat beperkter rendement.

2. Het community funding  model (ook wel bemiddelingsmodel genoemd). In dit model beoordeelt de kredietunie de kredietaanvraag en als zij die goedkeurt zet zij de aanvraag open op het investeringsplatform voor de leden. Investerende ondernemers die lid zijn van de kredietunie schrijven in op de investeringen waaraan zij willen meedoen. Een ondernemer wordt gefinancierd door 5-25 verschillende investerende leden Het krediet loopt dus niet via de kas van de kredietunie. Risicospreiding vindt plaats tussen de ondernemers die in een bepaalde kredietvrager investeren. Er wordt dus geen geld aangetrokken door de kredietunie dus ook geen opvorderbaar geld. Het risico is hoger omdat er geen voorzieningen worden aangehouden om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is het rendement echter ook hoger.Er is voor dit model wel een ontheffing nodig van de AFM.

Bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies zijn zowel kredietunies aangesloten die werken volgens het centrale kas model als kredietunies die werken volgens het bemiddelingsmodel. Sommige kredietunies willen ook beide modellen combineren (het zogenaamde hybride model), om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van investerende ondernemers.

 

Coöperatieve Kredietunie:
Om ook aanvragen te kunnen behandelen die buiten een specifieke regio of branche vallen waarvoor geen Kredietunie is, is er de Coöperatieve Kredietunie. Een landelijk opererende Kredietunie.

3. Voorbeelden

4. Vraag en aanbod

5. Bijlage