De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is op zoek naar een medewerker om de vereniging te versterken.

Functie Omschrijving

Inleiding

De bankencrisis heeft een onmiskenbaar grote impact op de kredietverlening in Nederland. Het is algemeen bekend dat met name het MKB grote problemen heeft met het verkrijgen van leningen via banken. Er komen steeds meer alternatieve financiële kanalen en instrumenten, buiten de bancaire sector om, om MKB-bedrijven van vreemd vermogen te voorzien. Eén van de mogelijkheden die wij hiervoor zeer geschikt achten, zijn kredietunies. Hiermee kunnen kansrijke MKB-ondernemers succesvol opereren, weer gaan groeien, en werkgelegenheid creëren.

Kredietunies

Kredietunies zijn coöperatieve verenigingen van ondernemers die elkaar helpen. Zij helpen elkaar met ‘raad en daad’: een combinatie van financiering en uitwisseling van kennis en ervaring. In die zin lijkt het veel op hoe de Rabobank ooit is gestart. Kredietunies gaan terug naar de basis van relatiebankieren: eenvoudig, transparant. De menselijke factor is het bindende element. Iedere lid dat een krediet afneemt, krijgt een coach vanuit de kredietunie. De kredietunie-leden vormen een community, ze bepalen samen het beleid; de gemeenschapszin wordt hier mee bevorderd. De kredietunie heeft geen winstoogmerk: zij is immers van haar leden.
Kredietunies zijn zich aan het vormen vanuit regionale initiatieven en branche-initiatieven (vaak vanuit brancheorganisaties). Op dit moment wordt de gelden van kredietunies op twee manieren aangetrokken. Via een bemiddelingsmodel of via een centrale kas.

Status

Het idee om kredietunies in Nederland te beginnen is zo’n vier jaar geleden gestart. Er is in die tijd veel overleg gevoerd met een aantal andere kredietunie-initiatieven, en met het politiek en maatschappelijke veld, waaronder DNB en de AFM, en het ministerie van Economische Zaken.
Om dit overleg verder vorm te geven en als kredietunies samen te kunnen werken is de koepelorganisatie: De Vereniging Samenwerkende Kredietunies opgericht.
Deze vereniging (VSK) heeft als doel: Meer mogelijkheden creëren voor coöperatieve kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf in Nederland.
De voorzitter van dit overleg is Jan Kamminga, Oud-commissaris van de Koningin in Gelderland.

Het ministerie van Economische Zaken is nauw betrokken bij de oprichting van de eerste kredietunies, en met DNB en AFM is overeenstemming bereikt op welke wijze en onder welke condities kredietunies mogen starten. Sommige kredietunies zijn in volle gang, andere zijn aan het opstarten om in 2016/2017 daadwerkelijk van start te gaan. Zij beogen om in 2016 ongeveer € 5 mln aan kredietverlening uit te zetten. De leningen die via de kredietunie worden uitgezet variëren van minimaal € 50.000 tot maximaal € 300.000.
De wetgeving over Kredietunies is aangenomen in de Tweede en Eerste kamer en ligt nu in Brussel ter goedkeuring.

Deze VSK is op zoek naar een stafmedewerker die de Directeur helpt met het verder uitbouwen van de Vereniging. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke functie die bij gebleken geschiktheid en voldoende financiën kan worden omgezet in vast dienstverband.

Organisatie: Vereniging van Samenwerkende Kredietunies
Functiebenaming: Interim Stafmedewerker
Plaats in de organisatie: Valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies.

Organisatiedoelstelling:

De koepelorganisatie van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies heeft een aantal taken:
– Het lobbyen voor en mede ontwikkelen van regelgeving voor coöperatieve kredietverlening (richting DNB, AFM en dergelijke).
– Het ontwikkelen van tools, IT, training voor coaches en kredietcomités, en processen om kwalitatief goede, levensvatbare kredietverlening te kunnen realiseren.
– Het realiseren van kwaliteit en transparantie in de kredietverlening, door het ontwikkelen en bewaken van kwaliteitscriteria voor de leden en het extern zichtbaar maken van deze kwaliteit (kwaliteitslabel).
– Het ontwikkelen van een uitbreidingsmodel van de koepel waardoor mogelijke nieuwe leden kunnen aansluiten, indien zij aan criteria voldoen. Onder andere wat betreft de kwaliteit van processen.
– Het bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende kredietverleners (lid of geen lid), om de kwaliteit van kredietverlening te bewaken en bevorderen. Zowel digitaal als door het organiseren van bijeenkomsten, en/of symposia.
– Het behartigen van belangen van de leden, bijvoorbeeld het sluiten en beheren van service level agreements met contractpartners (zoals Qredits), Garanties Bmkb, EIF, gezamenlijke marketing, etc.

Functiedoelstelling

De stafmedewerker moet de directeur ondersteunen bij de verdere uitbouw van de VSK.
Het gaat hierbij met name om de praktische ondersteuning en begeleiding van opstartende kredietunies. Aangezien het een vereniging in opbouw is, gaat het ook om het leveren van hand – en spandiensten op velerlei gebied.
De stafmedewerker legt weliswaar verantwoording af aan de directeur, maar dient wel een zelfstandig werkend stevig in zijn / haar schoenen staand persoon te zijn.
Hij / zij vervangt de directeur op verzoek van de directeur.
Hij/zij is met name gericht op ‘dienstverlening ‘ aan de opstartende kredietunies .
Hij/zij moet dus zowel gericht zijn op dienstverlening als op effectiviteit en efficiency.

Functieprofiel

De stafmedewerker ondersteunt en begeleid de directeur bij het verder uitbouwen van de koepelorganisatie van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies.
De kern van het profiel van de stafmedewerker is dat deze dienstverlenend is, maar vooral ook over het vermogen beschikt om mensen te stimuleren en deze te helpen om ideeën om te zetten in implementeerbare plannen/werkende kredietunies. Dit betekent dat de stafmedewerker over de competentie beschikt om zeker ook buiten de gebaande paden te denken.
De stafmedewerker schakelt gemakkelijk tussen een strategisch denkniveau en een hands-on, pragmatische handelswijze. Hij/zij is resultaat gedreven, analytisch, overtuigend en in staat om resultaten te behalen en te borgen.
Tevens is de stafmedewerker behulpzaam bij de uitvoering van het marketing plan.
Belangrijkste verantwoordelijkheden :
• Ondersteuning van opstartende kredietunies
• Ziet het als taak om een opstartende Kredietunie mee te helpen een werkende Kredietunie te worden
• Ondersteuning van directeur
• Helpt mee om het marketingplan uit te voeren

Taken / werkzaamheden :

  • Kredietunies begeleiden in het operationaliseren van hun Kredietunie
  • Aangeven hoe een Kredietunie een succes kan worden.
  • Aangeven hoe, wanneer en welke acties in gang gezet moeten worden om dit te realiseren
  •  Het behouden en versterken van de cohesie en de onderlinge samenwerking binnen de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies
  •  Hij/zij draagt er zorg voor dat de opstartende Kredietunies goed geïnformeerd worden over elkaars werkwijzen v.w.b. kredietanalyse, kredietbeheer, administratie en het coaching traject.
  •  Hij/zij helpt mee om het marketingplan uit te voeren
  •  Bereiken van Kredietunie initiatieven

Bevoegdheden :

– Hij/zij legt verantwoording af aan de directeur ; en aan het bestuur indien het bestuur daarom vraagt
– Hij/zij overlegt wekelijks met de directeur
– Hij/zij onderhoudt de contacten met de opstartende Kredietunies

Verplichtingen :

– Rapporteert over voortgang aan de directeur
– Overlegt wekelijks met de directeur over de werkzaamheden en de knelpunten
– Zorgt voor adequate informatievoorziening. Hij/zij werkt daartoe rapportagesystemen uit en ziet toe op een correcte werking van deze systemen
– Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en / of het bestuur

Opleiding, kennis en werkervaring :

De ideale kandidaat is iemand die aantoonbaar succesvol is en minimaal 8 – 10 jaar ervaring heeft opgedaan in projectmatige en commerciële functie(s), bij een bancair of aanverwant bedrijf, in deze sector.
Gezocht wordt naar een ondernemende bouwer met strategisch inzicht, initiatief, daadkracht en zelf startend vermogen.
WO / HBO
Empathisch persoon
Analyticus
Innemende persoonlijkheid die snel het vertrouwen van de mensen weet te winnen
Werkt verbindend
Daadkrachtig in besluitvorming
Hands on manager
Ondernemend
Goede communicator
Stevig in haar/zijn schoenen staan
Moet niet te ver van de kredietunies af staan
Weet hoe conflictmanagement gehanteerd moet worden
Dwingt respect af
Aantal dagen per week:
3 dagen
Tarief indicatief : € 40.000 per jaar  ( ex BTW ; incl. vakantiegeld, dertiende maand en werkgeverslasten ) .