Waarom Kredietunies

Waarom zijn kredietunies nodig?

Het midden- en kleinbedrijf heeft soms grote problemen om kredieten te verkrijgen in het reguliere financiële circuit, terwijl het midden- en kleinbedrijf als motor van de economie wordt aangemerkt.

Kredietunies bieden ondernemers de kans om via krediet en kapitaal hun groei- en innovatieplannen snel te verwezenlijken. De kennis en het netwerk binnen een kredietunie is een directe toegevoegde waarden ten opzichte van andere financieringsvormen!

Aan de andere kant zijn er ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben. Zij kunnen via een  kredietunie middelen beschikbaar stellen maar ook kennis overdragen. Deze combinatie van kapitaal, kennis en kunde draagt bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de eigen branche of regio.

Kredietverlening voor ondernemers door ondernemers

In een Nederlandse kredietunie verlenen ondernemers krediet aan andere ondernemers zonder tussenkomst van een bank.

Voordelen van een kredietunie zijn:

• Geen winstoogmerk

• Snel schakelen

• Kennis van branche en regio

• Goed kunnen inschatten van risico’s en mogelijkheden

.  Directe betrokkenheid van de ondernemers die lid zijn van de kredietunie en hun netwerk

Twee modellen

Kredietunies kunnen opgezet worden volgens twee modellen,. Voor de ondernemer die krediet krijgt bestaat er geen verschil tussen de twee modellen. Voor de ondernemer die investeert in de kredietunie wel.

1. Het centrale kas model(ook wel klassieke of  risk sharing model genoemd).  Hierbij wordt het krediet gefinancierd vanuit een centrale kas,die de middelen bevat van alle investerende ondernemers.Deze investerende ondernemers brengen vermogen in via ledencertificaten. De inleg is niet opvorderbaar. Onder de nieuwe wet toezicht kredietunies mogen hiervoor ook obligaties en deposito’s worden gebruikt, dan zullen de gelden wel opvorderbaar zijn. De kredietunie  beoordeelt vervolgens de kredietaanvraag en verstrekt het krediet. Het risico wordt op deze wijze gespreid over alle leden van de kredietunie. Er worden voorzingen getroffen om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. hierdoor is er sprake van een beperkt risico maar ook een wat beperkter rendement.

2. Het community funding  model (ook wel bemiddelingsmodel genoemd). In dit model beoordeelt de kredietunie de kredietaanvraag en als zij die goedkeurt zet zij de aanvraag open op het investeringsplatform voor de leden. Investerende ondernemers die lid zijn van de kredietunie schrijven in op de investeringen waaraan zij willen meedoen. Een ondernemer wordt gefinancierd door 5-25 verschillende investerende leden Het krediet loopt dus niet via de kas van de kredietunie. Risicospreiding vindt plaats tussen de ondernemers die in een bepaalde kredietvrager investeren. Er wordt dus geen geld aangetrokken door de kredietunie dus ook geen opvorderbaar geld. Het risico is hoger omdat er geen voorzieningen worden aangehouden om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is het rendement echter ook hoger.Er is voor dit model wel een ontheffing nodig van de AFM.

Bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies zijn zowel kredietunies aangesloten die werken volgens het centrale kas model als kredietunies die werken volgens het bemiddelingsmodel. Sommige kredietunies willen ook beide modellen combineren (het zogenaamde hybride model), om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van investerende ondernemers.