Onderzoek laat zien dat er in de Nederlandse durfkapitaalmarkt dingen goed gaan, maar dat er ook verbeteringen mogelijk zijn. Aan de aanbodzijde van durfkapitaal voor startende MKB-ers (de vroege fase) liggen er grote kansen bij particulieren die een vermogen hebben opgebouwd: onze potentiële informele investeerders en leden voor een Kredietunie.

durfkapitaal - Twitter Search

Het probleem alleen is dat particuieren onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheden van informal investing. Ook zijn ze onvoldoende op de hoogte van het beschikbaar gestelde overheids-instrumentarium. Een voorbeeld is de Seed Business Angel-regeling die nu al 15 jaar werkt en vaker aangepast is om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en behoeften..

Hoe vergroten we de bekendheid?

De bekendheid van durf-investeren en de overheidsregelingen kan en moet vergroot worden. Juist particulieren
kunnen een waardevolle rol vervullen in de vroegste fase financiering van een onderneming. Het Ministerie van EZK zal daartoe de communicatie t.a.v. de beschikbare regelingen moeten en willen intensiveren. Ook om daarmee particulieren te stimuleren een deel van hun vermogen te investeren in ondernemingen met een fiscale durfkapitaalregeling: ooit de Tante-Agaath regeling genoemd. Deze regeling heeft een brede herintroductie, aanpassing en verbetering nodig. Een motie in de Tweede Kamer van Moustafa Amhaouch c.s. riep hiertoe dan ook op om een vervolg op de fiscale Tante-Agaath regeling te onderzoeken
en daar staan we als Kredietunies volledig achter.

Verbeteringen t.a.v. matching vraag- en aanbodkant

MKB-ondernemers kennen de non-bancaire financieringsmogelijkheden en met name de kredietunies onvoldoende en hebben daarnaast gebrek aan kennis en ervaring met het zoeken naar – en ophalen van – bedrijfsfinanciering. Kredietunies kunnen ze hierin gezamenlijk ondersteunen en het is juist nu van belang om een landelijk programma op te zetten, waarin de kredietunies hun investeringsbereidheid en -gereedheid, in combinatie met de overheidsregelingen, centraal stellen richting investeerders ( hun toekomstige leden..).

Welliicht doen ze dit dan ook i.s.m. de One Single Hub regeling ( Regionale Ontwikkelings Maatschappijen ) met hun recente investor readiness programma, dat start-ups aan risicokapitaal helpt. Kredietunies moeten (en kunnen) het ondernemers dus makkelijker maken de juiste unie te kunnen vinden voor het realiseren van hun financieringsplannen.

Kredietunies ervaren dat in veel gevallen de niet bij kredietunies aangesloten informele ondernemersinvesteerders wel veel van succesvol ondernemen weten, maar dat ze minder kennis hebben van het investeren ( en regelen ervan..) in andere ondernemingen via Kredietunies. Wij als Kredietunies hebben deze “beginners” natuurlijk veel te bieden. Uiteraard bieden we een goede ondersteuning door het wettelijke kader dat een kredietunie biedt, door de praktische invulling van ervaren kredietcommissies, door de coachingscommissies, door de risicodeling, door de open ledenstructuur, door de eigen kredietadministratie en door de “kanaalfunctie” naar andere partijen die we als stapelfinancier vervullen.

Het uiteindelijk in gesprek gaan met een kredietunie om via een kredietunie te investeren geeft voor investeerders een veel betere faciliteit en aansluiting bij de manier waarop je kunt investeren. Het op zoek gaan naar investeringsmogelijkheden op internet levert veel minder concrete structuur en onderbouwing op. De structuur van een kredietunie stelt immers de mogelijkheid open om de mening van andere (mede-)investeerders te vragen. Op deze wijze wordt ook kennis- en ervaringsuitwisseling meer en meer gestimuleerd.

Er is daarmee wel degelijk meer en meer een duidelijke rol weggelegd voor Kredietunies om in presentaties voor ondernemersverenigingen, KvK bijeenkomsten, e.d., deze ondersteuning te promoten naar de particuliere investeerders toe.

Kredietunies: The Near Bank


.

.