Onze non bancaire branche groeit en zal verder blijven groeien. Ook tijdens en na corona. Harder dan we nu denken.

Nu financiert één op de vijf MKB-ondernemingen de activiteiten via een non-bancair kanaal en ik voorspel dat dit binnen drie jaar 1 op de drie zal zijn. Cijfers tonen onomstotelijk aan dat financiering buiten de bank om steeds populairder wordt. Tegenwoordig zijn de traditionele banken blijvend hun plaats verloren binnen het MKB en ze zijn zeker niet meer de enige plek waar ondernemers terecht kunnen voor een financiering.

Kick-off bijeenkomsten Kredietunie West-Brabant U.A. - Kredietunie  West-Brabant


Ondernemers vinden onze financieringsbranche nu al steeds makkelijker via de plaatselijke financieel adviseur ( en niet zoals vroeger via de accountant) en zullen dat meer en meer blijven doen. Wij zijn nu als branche echte alternatieve en benaderbare financiers geworden voor kortlopende leningen met redelijke rentes, maar zullen ook de markt van langlopende leningen betreden en meer toegang krijgen tot goedkoper en gegarandeerd geld via de overheid, Europa, institutionals en beleggingsfondsen.

De trend binnen deze ontwikkeling is ook die van de toename van klein zakelijke financieringen. De vergeten K van mkb heeft financiering nodig, zeker als ze de coronamaatregelen hebben overleefd. Deze trend zet de komende jaren door en de rol van non-bancaire financiers ( en dus ook voor Kredietunies..) voor klein zakelijke financieringen zal rond 2023 groter zijn dan die van de traditionele banken.

Het is voor mij nog onduidelijk hoe onze non-bancaire financieringsmarkt zich de komende periode zal ontwikkelen voor specifiek de kredietunies. Maar dat de coronacrisis een blijvende invloed heeft gehad op de groei van de non-bancaire financieringsmarkt is wel duidelijk en ook dat de roep om “menselijke maat (bedrijfs-) relatiebankieren om de hoek” zal toenemen.

Vandaar dan ook dat we de geplande brainstormsessies met onze individuele VSK leden omarmen

stapelfinanciering - Twitter Search / Twitter

Niet alleen om te komen tot een uniforme VSK- marktplaats waar kredieten vanuit alle leden worden aangeboden, maar ook om te komen tot een “gestapelde VSK-belangengroep”. Een marktplaats waarbij meerdere kredietunies een enkele individuele kredietaanvraag gezamenlijk funden en over hun eigen “lidmaatschapsgrenzen” heen gaan kijken.

Waarom zou je immers een andere kredietunie niet laten meetekenen ( intern stapelen) voor een goed geborgd en onderbouwd krediet? Hoe meer ledencertificaten, hoe beter (financierbaar) !

Afspraken en combinaties tussen alle andere aanbieders en de Kredietunies

Ons ( traditioneel) kredietuniemarktaandeel voor klein-zakelijke financiering in combinatie met bancaire financiers is in 2020 ietwat groeiend gebleken. Echter het aandeel van cofinanciering met andere non-bancaire financiers is in dat jaar sterk gegroeid ( met name met crowdfunders). Qua wetgeving wordt er naar meer eenheid in onze branche gestreefd en daar moeten we zeker in 2022 op gaan focussen als kredietunies. Op lokaal en provinciaal nivo merken we een (her-) interesse voor de Kredietunie als not for profit-partij die ook achtergesteld kapitaal kan leveren. Gemeentes gaan met ons samenwerken op het gebied van Bbz- verlengde hulp, coaching met KvK, Gemeentelijke Kredietbank en Schuldhulpverlening.

De werkwijze en inrichting van een kredietunie: de beste garantie voor een echte gedragscode

Eerder werden ondernemers in tegenstelling tot consumenten niet beschermd door extra wetgeving bij benadering van een (non-) bancaire financier, maar nu wel. Uiteraard is dit een goede ontwikkeling, die niet alleen de ondernemer beschermt, maar ook aantoont dat non-bancaire financiering in de ogen van iedereen een volwaardige manier van financiering aan het worden is en zich ook aan verdergaande regelgeving wil houden. Er wordt veel gesproken over een MKB-Gedragscode voor verstrekkers en adviseurs.

Voor de kredietunies is dit een issue waar we al enige jaren in voorop lopen

De geldgevende leden verplichten zichzelf immers al uit hoofde van het risicomanagement om de geldvragende ondernemer goed te informeren voor, na en tijdens het financieringstraject. Het is daarenboven juist aan de geldvragende ondernemer zelf om kritisch op zijn eigen plannen te zijn, want hij zal de andere leden van de kredietunie – waar hij zelf lid van wordt- moeten overtuigen en (tussentijds) volledig informeren. Een Kredietunie is geen anonieme partij waarbij je een krediet aanvraagt, maar bestaat uit medeleden die ook ondernemers zijn. Uit de branche, de buurt of de regio.

Passendheid

Het wederzijds beoordelen of de geboden financiering passend is, kent bij een Kredietunie niet alleen een momentopname, maar geldt gedurende de gehele looptijd ( de verplichte coach let op de voortgang) en zelfs ver daarna. Zelfs als de geboden financiering allerwegen past, moeten beide betrokken partijen zorgen dat het de beste optie voor de coöperatie blijft, maar ook voor het gefinancierde mede-lid!

Daardoor overstijgt de VSK kredietunie-gedragscode en werkwijze die van een externe gedragscode

Een externe gedragscode zoals die van de Stichting MKB Financiering is alleen geldend is voor financiers en bemiddelaars die
aangesloten zijn bij de Stichting MKB Financiering. Terecht.

Wij onderschrijven als Kredietunies uiteraard ook het grote belang van dit Keurmerk. Ook de VSK zou kunnen opgaan voor het SMF Keurmerk. We zien een eventuele audit dan ook met vertrouwen tegemoet, maar de jaarlijkse financiële verplichtingen om het Keurmerk te kunnen voeren zijn voor ons als Bestuur van een vrijwilligersorganisatie nog een te hoge drempel. Daar zou EZK ons wellicht in tegemoet kunnen komen?

Wij werken echter daarnaast ook al enige tijd met de zogenaamde Verbonden Kredietunie Adviseurs, die binnen een eventueel Keurmerk een bijzondere en exclusieve rol spelen in de aanlevering van kredietaanvragen en de kredietverstrekking van een Kredietunie.

Het voordeel van een VKA (Verbonden Kredietunie Adviseur)

Financiering blijft een probleem, selecteer de juiste financieringsvorm |  Sprout

Wanneer een ondernemer financiering nodig heeft, is het heel lastig bepalen welke financieringsvorm het beste bij het bedrijf past. Of je nu aanklopt bij een bank of een non-bancaire financier, uiteindelijk moet je zelf bepalen of dit voor jou de beste optie is. Het is daarom altijd verstandig om een adviseur in te schakelen die ook VKA aangesloten lid is. Deze adviseur kent de
werkwijze van de kredietunie, is zelf lid, kent ook de andere geldgevende leden, kan vaak ook als coach optreden en kan daardoor makkelijker overzien welke financieringsvorm van de kredietunie ( wel of niet in co financiering) aansluiten bij de onderneming en haar wensen.


De kredietunie reguleert op die wijze oneigenlijke kickbacks en voorkomt onkunde

Een “los” MKB-Keurmerk moet onderscheid maken tussen niet-gecertificeerde adviseurs en gecertificeerde adviseurs, maar bij een kredietunie gaat dit nog eens een stuk verder: de VKA stelt in persoon financieringen voor aan de kredietcommissie en zal ook zelf extra erop toezien dat er geen default ontstaat na acceptatie.

De betrokkenheid van een adviseur gaat van eenmalig naar blijvend!

Een betere garantie bestaat er niet. Misstanden die het nieuwe keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB in de toekomst gaat bestrijden kennen we niet binnen de VKA-ers en de VSK als belangenorganisatie. De gefinancierde ondernemers hebben binnen een kredietunie altijd op individuele en betrokken basis een passend en verantwoord advies gekregen. Ze kunnen bij eventuele klachten binnen de kredietunie zich tot de daarbinnen geïnstalleerde organen wenden en hun antwoorden en genoegdoening halen.

Volledig democratisch, zoals het binnen een common bond hoort

Een VKA zoekt niet naar financiële partijen die het meest willen betalen, maar heeft een samenwerkingsovereenkomst met zijn eigen kredietunie die het beste voor de ondernemer en zijn VKA wil en het meest redelijk wil betalen bij succes. Als de VKA dan ook nog eens ondersteund wordt door een goed werkende marktplaats voor alle aangesloten VSK- kredietunies alwaar hij de aanvraag digitaal en gestructureerd kwijt kan, goed kan onderbouwen en (naast zijn eigen kredietunie) van additionele “(aan-)bieders” en mee-tekenaars kan laten voorzien, dan hebben we een uniek model te pakken.

Keurmerk

De VSK leden kunnen in de toekomst met naar schatting tussen de 50 en de 100 VKA’s opereren.
Een VKA is uit hoofde van zijn rol binnen en buiten de Kredietunie aan zelfstandig gevestigd iemand ( financieel adviseur) met ervaring en diploma’s (en een bancair verleden veelal) en kent juist door zijn betrokkenheid bij een Kredietunie alle recente alternatieven voor financiering. Dit omdat ze ook de stapelfinancieringen vaak als oplossing aandragen voor een aanvraag ( bijvoorbeeld bij overbruggingskredieten, crowdfunding en de mkb-beurs NPEX). Het werken met een VKA adviseur garandeert dat de ondernemer de gesprekken voert met een gekwalificeerde en verbonden adviseur die zijn weg binnen de kredietunie kent, de kredietcommissie kent en als lid gedragen wordt door de kredietunie.

Toekomst voor de VKA: gebonden aan een interne gedragscode en dat van een extern keurmerk ?

De VKA legt volledige rekenschap af aan de kredietcommissie en ook binnen de ledenvergadering. Hierin zijn zaken aangaande (rente-) tarieven, voorwaarden, succesfees en provisies volledig transparant.
Ondernemers die ontevreden zijn over hun VKA kunnen ook bij het bestuur klagen en hoeven niet naar een apart loket ( naast het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid of het Klachtenloket van de centrale VSK).

De Kredietunie en de politiek?

Kamerstuk 34952, nr. 44 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het gemiddelde kennisniveau bij lokale politici over de nieuwe non bancaire markt is toegenomen, maar laat zeker nog te wensen over. Nu kennen de meeste politici naast Qredits ook de voorloper ervan: de Kredietunies. Het echte en positief onderscheidende verschil tussen deze kredietverstrekker en een kredietunie kennen ze inmiddels ook. Een kredietunie wordt namelijk meer en meer gezien als “mkb bank” en de meerwaarde van de samenwerking die een kredietunie heeft door met crowdfunders en ander alternatieve financiers samen te werken in stapelfinancieringen. Ook dit zien ze in de politiek wel degelijk. Diverse kredietunies hanteren dan ook steeds meer de strategie wat we noemen een “mkb- cofinancierings-landschapsaanbieding”. Aan al onze leden om aan te tonen dat we de partij zijn om afspraken mee te maken.

Bij politici en ambtenaren is een langetermijnvisie van 10 jaar nodig en daarin heeft de VSK een belangrijke plek!

Als je kijkt naar de (oude…) partijprogramma’s van de politieke partijen dan valt echter een trend op. Ze zien allemaal dat de banken niet adequaat hun rol hebben ingevuld en dat de alternatieven moeten worden gereguleerd, maar ook wel degelijk ondersteund.

Wat lezen we?
In het verkiezingsprogramma van de Christen Unie (blz.88):

Bevorder innovatie in het mkb. De regelgeving moet simpeler gemaakt, en meer toegespitst worden op baanbrekende innovaties in het mkb. We herintroduceren kleine innovatieregelingen, zoals de Innovatie Prestatie Contracten (IPC’s) en vouchers. Om de toegang tot kapitaal voor het mkb te
verbeteren, investeren we in het mkb-innovatiekrediet en stimuleren we coöperatieve vormen van kredietverstrekking en investeringsmaatschappijen die bijdragen aan sociaal verantwoord ondernemen. Voortzetting onderneming zelfstandigen: we passen het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) aan, zodat ook ondernemers met een werkende partner kunnen worden geholpen met een krediet. We willen de rente op Bbz-kredieten verlagen van 8% naar 3%.

In het verkiezingsprogramma van de VVD:

We pleiten voor het opheffen van het verpandingsverbod en het uitbreiden van de garantieregeling voor mkb-kredieten voor niet-bancaire financiering. Daarnaast wil de VVD durfkapitaal fiscaal gaan stimuleren door een vrijstelling te creëren in Box 3.

In het verkiezingsprogramma van de SGP:

Er wordt een oproep gedaan dat non-bancaire financiering, zoals crowdfunding gestimuleerd moet worden en dat garantieregelingen beter aan moeten sluiten bij deze nieuwe financiers. Daarnaast is de SGP een van de weinig partijen die innovatief kijkt naar vernieuwing in de financiële sector door een oproep te doen om non-bancaire financiering van duurzame landbouw op dure grond te stimuleren via lokale landcoöperaties. Aanvullend is het interessant om te zien dat de SGP actief
inzet op steun in de eerste fase van de oprichting van zorg-, energie- en warmte coöperaties door het verstrekken van garanties door de overheid.

In het verkiezingsprogramma van het CDA:

De Volksbank moeten we omzetten naar een coöperatie gericht op “maatschappelijk betrokken en service-gericht bankieren”. Een opvallende paragraaf gaat verder over de “Regionale grondbanken” die landbouwgrond op moeten kunnen kopen.

Gezien bovenstaande lijkt het me zaak om ook onze VSK lobby richting de plaatselijke en regionale politiek op te starten. Onze ervaring is dat ook binnen de kredietunies vaak politici werkzaam zijn die ook de belangen verder kunnen behartigen.

Al met al genoeg aanknopingspunten voor een Plan voor 2022? Wie doet mee?