Een Kredietunie is mijns inziens het meest transparante, het meest democratische en governance-wise het best ingerichte bedijfsfinancieringsmodel van nu. Maar daarnaast ook het beste model van de toekomst. Dat we daarbij ook naar buiten toe deze voor de ondernemer uitstekende aspecten moeten benadrukken en uitdragen, brengt ons op het fenomeen MKB-Keurmerk van de SMF.

Graag hoor ik uw (leden-)mening over het al dan niet werken onder het SMF keurmerk.

Lees hieronder mijn artikel over K(l)eurbekennen en geef uw Kredietunie-reactie:

https://www.samenwerkendekredietunies.nl/wp-content/uploads/2021/08/Keurbekennen-Op-het-Hakblok-DHA-2021-4.pdf