Voor non-bancaire financiers worden nut en noodzaak van het ontwikkelen van een kredietregister onder de loep genomen. Dit om inzicht te krijgen in de mogelijke functies, opzet en kosten van een kredietregister.

De praktijk

Het blijkt dat een kredietregister kan bijdragen aan een verbeterde toegang van mkb’ers tot financiering en aan een verbeterde toegang van bijvoorbeeld kredietunies tot de markt voor mkb-kredieten. Onderzoek toont aan dat, aan de hand van een ruwe inschatting, de voordelen van een kredietregister voor de financiële sector en het mkb zowel de verwachte oprichtingskosten als de operationele kosten overstijgen. We stellen vast dat (afhankelijk van de manier waarop een kredietregister wordt ingericht) het register – naast het verbeteren van toegang en kwaliteit van kredietverlening – voor meerdere doelen gebruikt kan worden, zoals het bijdragen aan taken van de centrale bank en toezichthouder. Het feit dat een register meerdere doelen kan dienen draagt bij aan grotere kostenefficiëntie en vergroot de voordelen voor kredietunies om deel te nemen.

Knelpunten

Er zijn ook knelpunten die een belemmering vormen voor de (toegang tot) kredietverstrekking:

Dit betreft o.a. gestructureerde informatie-uitwisseling, het ontwikkelen van een gezamenlijke database (monitoring) en loketwijzer voor ondernemers, en het ontwikkelen/uitwisselen van gezamenlijke uitvoeringsreferenties op thema’s zoals risico-acceptatiebereidheid. Een kredietregister verzamelt per onderneming gegevens over uitstaande kredieten, verstrekte
zekerheden en garanties en mogelijke betalingsachterstanden.

Een eerste ruwe inschatting van de oprichtingskosten bevindt zich in een bandbreedte van EUR 6 miljoen tot EUR 13 miljoen, waarbij de werkelijke kosten sterk afhankelijk zijn van de gekozen oplossingsrichtingen, gezochte synergievoordelen met bestaande bronnen en rapportages en ingebouwde features in en scope van het kredietregister

Nu kennen we nog relatief hoge beoordelingskosten voor financiers bij de verstrekking van mkb-kredieten;
– hoge toetredingsdrempels voor kleine banken, kredietunies en non bancaire financiers;
– slecht inzicht in de hoogte, performance en zekerhedenpositie van bestaande kredieten;
– beperkte financiële geletterdheid van (kleine) ondernemers en voor hen hoge kosten bij kredietaanvragen.

Wegnemen van knelpunten

Actuele, relevante, gestructureerde en gemakkelijk te vinden kredietinformatie kan bijdragen aan het wegnemen van deze knelpunten. Zo draagt het bij aan het efficiënter en adequater kunnen oordelen en verwerken van informatie in het kredietverleningsproces. Dit is belangrijk voor de mkb-ondernemer die een kredietaanvraag doet en de betrokken financier, omdat het de kwaliteit van kredietverstrekking verbetert. Het vermindert de informatie-asymmetrie, risico’s kunnen beter worden ingeschat en het helpt mkb ondernemers bij hun financieringsaanvraag. Hierbij geldt enerzijds voor de financier dat het (naar verwachting) de kosten van het beoordelen van de kredietwaardigheid van bedrijven verlaagt en daarmee de kosten van kredietverlening.


Beter beschikbare informatie kan ook bijdragen aan het verlagen van de hoge toetredingsdrempels voor kredietunies

Hiermee kunnen risico’s van kredietportefeuilles beter worden ingeschat en zo beter worden gewaardeerd, wat leidt tot gunstiger fundingkosten voor ons. Als we onszelf makkelijker en goedkoper kunnen financieren ontstaat er meer concurrentie (lagere toetredingsdrempels) op de kredietverleningsmarkt en dus goedkopere en betere toegang tot krediet voor het mkb. Lagere beoordelings- en fundingkosten kunnen ervoor zorgen dat het aanbieden van kleinere kredietbedragen nog aantrekkelijker wordt voor kredietunies.

Voordelen te over voor kredietunies

Onderzoek laat zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om een kredietregister op- en in te richten, maar ook dat de te maken keuzes meer (en kritisch) onderzoek nodig hebben. Zo zal onder meer gekeken moeten worden naar de inrichting en inhoud van het register.

Daarbij spelen verschillende vragen:
– welke kredietinformatie dient het kredietregister te bevatten;
– wie krijgt toegang tot deze data en onder welke voorwaarden;
– welke (bestaande) rapportagesystemen en infrastructuur zijn hierbij te hanteren, mede met het oog op te behalen kostenefficiënte synergievoordelen en zo laag mogelijk administratieve lasten.

SER pleit voor centraal kredietregister mkb'ers - MT/Sprout

Optimale aansluiting

Een belangrijk aandachtspunt in de te maken afwegingen is een optimale aansluiting van kredietunies op het kredietregister.
Het inrichten en uitvoeren van een kredietregister vereist namelijk een juridisch fundament met, naast reeds bestaande kaders, een nieuwe regelgeving.

Zekerhedenpraktijk

Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag maken we als kredietunies altijd een risicoanalyse. Daarbij wordt ook gekeken welke zekerheden de ondernemer kan verstrekken en feit is dat mkb-bedrijven niet vaak een vervolgfinanciering lijken af te sluiten bij een andere financier. Veel ondernemers kiezen er eerder voor om bestaande kredieten met onderpand, die zij al in de boeken hebben staan, te verruimen. Een tweede financiering bij ons wordt dan vaak niet afgesloten. Als redenen komt dan naar voren dat dit voor de ondernemer financieel aantrekkelijker is en minder administratieve handelingen kost.

Ook maken we als kredietunies mee dat er door de ondernemer geen zekerheden afgegeven kunnen worden, omdat de daarvoor beschikbare vermogensbestandsdelen al in zekerheid waren gegeven aan de eerste financier en er geen overeenstemming bereikt werd over medewerking aan de verstrekking van een tweede zekerheidsrecht. Op korte termijn moet men met het Kifid in gesprek om de mogelijkheden voor geschillenbeslechting te bespreken voor ondernemers die vervolgfinanciering willen aangaan en daarbij zekerheden willen delen.

Naast deze inspanningen speelt het coronaloket van de KVK een belangrijke rol in de voorlichting van ondernemers over het steunpakket.

Uit cijfers van de KVK blijkt dat (sinds het begin van de coronacrisis) rond de 88.000 Corona vragen van ondernemers zijn beantwoord door het loket, en de internetpagina meer dan 6 miljoen keer geraadpleegd is.

Bron:EZK