Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap beschrijft de economische ontwikkelingen en potenties van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) en geeft een beeld van hoe het Nederlandse mkb ervoor staat en hebben hun bevindingen weer in een rapport samengevat.

Wat is er volgens hen veranderd voor ondernemers?

Wat stellen ze in een recent rapport?

  1. De toegang tot financiering moet worden verbeterd.
  2. Het is noodzakelijk dat mkb’ers betere toegang krijgen tot kapitaal in de vorm van zowel vreemd als eigen vermogen.
  3. Er is een robuuste en diverse financieringsmarkt nodig, waar naast bancaire financiering ook alternatieve financieringsvormen toegankelijk zijn.
  4. Dit is niet alleen van belang voor de ondernemer zelf, maar ook voor de economische dynamiek en het hele ecosysteem van bedrijven.
  5. Het Comité stelt voor om via een fonds het eigen vermogen van het mkb te versterken.
  6. Investeringen in menselijk kapitaal zijn nodig. Niet alleen voor de transitie naar een digitale en duurzame economie, maar ook om de arbeidsproductiviteit te verhogen, om ervoor te zorgen dat werknemers wendbaar en duurzaam inzetbaar zijn, en om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen.
  7. Binnen het mkb is meer aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen wenselijk.
  8. Het Comité onderstreept het belang van ondernemerschapsonderwijs 

Ondernemers in beweging

Nieuw financieringsplatform op de markt: Vastgoed Crowdfinance

Het aandeel van mkb-bedrijven dat gezonde groei realiseert— zowel in banen als in productiviteit — , is vanaf 2017 gedaald. Ook staat de winstgevendheid van het mkb onder druk. Eerder was juist sprake van een toename van de weerbaarheid en wendbaarheid van het Nederlandse mkb. Het mkb heeft het volgens het comité moeilijk met het aantrekken van krediet.

Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder kans op vreemd vermogen. Slechts 7% van de microbedrijven realiseert een succesvolle kredietaanvraag!

In het Jaarbericht stelt het Comité vast dat de coronacrisis voor ondernemers heel verschillend uitpakt. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat het mkb tot nu toe veerkrachtig de crisis is doorgekomen, door eigen creativiteit en door de ruimhartige steunpakketten van de overheid. Daarmee is niet alles gezegd. Veel ondernemers hebben het nog steeds moeilijk of gaan het mogelijk moeilijk krijgen. De impact verschilt per bedrijf en per sector, maar hangt ook af van de mate waarin ondernemingen al meegingen in transities.

De coronacrisis is nog niet voorbij

Inmiddels kunnen er ook lessen worden geleerd. Wat is er nodig om bedrijven de ruimte te geven om te ondernemen, om samen te werken in ketens, om te kunnen groeien als de kansen zich voordoen en om in te spelen op de trends van innovatie, digitalisering en verduurzaming? Ondernemers moeten het zelf doen, maar de overheid kan een klimaat scheppen waarin ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn. De overheid kan stimuleren waar het nodig is en de samenwerking bevorderen in landelijke en regionale netwerken en ecosystemen.

Het Comité wijst terecht op het belang van een goede infrastructuur op het gebied van financiering, arbeidsmobiliteit en dienstverlening. Daartoe zijn in de afgelopen jaren al een aantal stappen gezet en het MKB-actieplan heeft de afgelopen vier jaar een mooi plan geboden van het overheidsbeleid voor ondernemerschap. Tegelijkertijd is ons werk nog lang niet af. Zo blijft de beschikbaarheid van voldoende financiering voor het mkb een punt van aandacht. Ook is het belangrijk om (intersectorale) mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen en (verdere) arbeidsmarktkrapte te voorkomen.

Roep om duidelijkheid over financiering Omgevingswet - Gemeente.nu

De toenmalige staatssecretaris Mona Keijzer heeft gevraagd om een aantal aanbevelingen te doen voor structurele versterking van het mkb op de genoemde thema’s. Het Comité stelt een fonds voor dat voor ondernemers de toegang tot financiering in de vorm van meer eigen vermogen moet vergroten, aangezien uit onderzoek is gebleken dat het brede mkb voornamelijk afhankelijk is van bancaire financiering in de vorm van vreemd vermogen. Het Comité adviseert dat financiering in de vorm van eigen vermogen aan het mkb deze ondernemers in staat stelt te investeren in onder meer duurzaamheid, digitalisering en groei.

Het is aan het volgend kabinet om hier eventueel verdere invulling aan te geven. Uiteraard wordt er verder geëvalueerd.

De resultaten van de evaluatie zullen eind 2022 beschikbaar zijn. Het mkb levert een belangrijke bijdrage aan onze economie. Daarbij hoort de sociale en maatschappelijke waarde en rol van het mkb. Bovendien is ondernemerschap van cruciaal belang bij het ontwikkelen van oplossingen voor mondiale en sociale uitdagingen en om van Europa een koploper te maken op het gebied van duurzame economische groei. De analyse en duiding in het Jaarbericht van het Comité kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke uitdagingen.

Dat het Comite weinig woorden heeft gewijd aan de non bancaire financiers en hun oplossingen is opvallend. Het woord Kredietunie en haar sociaal maatschappelijke rol in micro financiering viel al helemaal niet…