We hebben al vaker vermeld dat CDA kamerlid Amhaouch zich zeer actief en productief inzet voor kredietunies in het bijzonder en de mkb-ers in het algemeen. Onlangs werd een motie van hem aangenomen om zo snel mogelijk te gaan starten met een vooronderzoek voor de oprichting van een kredietregister. Hulde voor dit initiatief!
Vooral voor Krediietunies zal de oprichting van een kredietregister de beoordeling van een kredietaanvraag vergemakkelijken en de afhandeling bespoedigen.

Dit voorstel is met 100% van de stemmen aangenomen.
Hiermee wordt een duidelijk signaal gegeven aan de regering en met name Staatssecretaris Mona Keijzer om zo snel mogelijk in kaart te brengen wat er nodig is voor het oprichten van een kredietregister.
Een signaal dat gezien de eerdere uitlatingen van onze Staatssecretaris voortvarend ter hand zal worden genomen.

Steun van de Kredietunies!

Goed dat CDA zich hard maakt voor kredietregister | MKB-Nederland

De volledige motie:
“De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende dat uit onderzoek blijkt dat een kredietregister nuttig en noodzakelijk is om knelpunten in de kredietverlening voor zowel financiers als mkb-bedrijven te verminderen, en om een kostenbesparing te realiseren;overwegende dat een kredietregister kan helpen administratieve lasten te verminderen; overwegende dat de Staatssecretaris in haar brief over diverse financieringsonderwerpen d.d. 23 februari 2021 concludeert dat de oprichting van een kredietregister veel afwegingen en stappen vergt en meer onderzoek nodig is;overwegende dat besluitvorming over een kredietregister aan een volgend kabinet is;verzoekt de regering, alvast te starten met het maken van een plan van aanpak om te verkennen wat nodig is voor het op- en inrichten van een kredietregister, zodat een volgend kabinet hierover vlot en goed geïnformeerd een afweging kan maken, en de Kamer hierover voor 1 januari 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Kamerlid Moustafa Amhaouch”

Steun van MKB Nederland
Ook MKB Nederland geeft aan dat zij achter het opzetten van een kredietregister staan.
Voorzitter Jacco Vonhof geeft daarbij aan dat herstel van de balansen van bedrijven en de mogelijkheid om te investeren belangrijk is:“We willen allemaal dat het mkb de komende jaren gaat groeien, innoveren en vergroenen. Maar dat kan alleen als ondernemers voldoende financiering kunnen aantrekken en daar knelt het in Nederland. Iedereen is het erover eens dat een kredietregister helpt. Met deze motie blijft het tempo er in en daar ben ik blij mee.

Steun van IMF
Veel andere landen hebben al een kredietregister. Ook het IMF pleit voor de oprichting van een publiek kredietregister in Nederland, onder andere om de toetreding van alternatieve aanbieders op de financieringsmarkt te vergemakkelijken.

Bron: SMF