Als we onze kredietunies vragen wat een mkb-er het meest belangrijk vindt aan een financieringsvoorstel van een kredietunie dan is steevast het antwoord: een zo laag mogelijke rente. Begrijpelijk, want daarop kun je vergelijken en budgetteren, maar bij een financiering zijn ook andere aspecten belangrijk.

Om te ondernemen en om te bouwen aan een onderneming heeft een mkb-er financiering nodig en daarom moeten de kosten daarvan zo laag mogelijk zijn. Maar een financiering bestaat uit meer dan rentebetaling alleen en uit de brede ervaring van onze kredietunies blijkt dat het samen kijken met een bredere visie naar een goed passende financieringsoplossing vaak nog belangrijker is. Aangezien kredietunies altijd in een persoonlijk gesprek met de ondernemer de financieringsopzet doornemen is het wellicht handig om hieronder weer te geven waar we samen op moeten letten:

  • kunnen er zekerheidstellingen vanuit de ondernemer en/of privé worden verstrekt;
  • hoe gaan we om met de aflossingshoogte en een eventuele boetevrije ruimte;
  • wat wordt de (juridische) looptijd;
  • wordt er om flexibiliteit en capaciteit gevraagd om als kredietunie mee te groeien.

Zekerheden

Uiteraard zoeken geldverstrekkers naar zekerheden. Ook kredietunies. Ondernemers moeten weten dat we zoeken naar de eventuele extra zekerheidstelling, vooral in het geval van een bv-structuur. Het afgeven van zekerheden vanuit de onderneming is vaak niet het probleem bij een algehele kredietuniefinanciering. Het kan echter zijn dat er een behoefte is om financieringen te stapelen. Bijvoorbeeld een kredietuniefinanciering in combinatie met een bank, crowdfunder of factoring. De pandrechten op debiteuren moeten dan bij de juiste partij komen te liggen. Vanuit de ondernemer is dat vaak geen probleem, maar wanneer het ook de privésituatie raakt – omdat een (persoonlijke) borgstelling nodig is of omdat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid – wordt het zaak om dit goed door te nemen. Ook kan het zijn dat de ondernemer een eigen woning heeft met overwaarde en is een tweede hypothecaire inschrijving een in te zetten extra zekerheid.

Financieren via een bank gaat binnen het mkb in bijna alle gevallen gepaard met een verplichte borgstelling. Indien de ondernemer dit om moverende redenen niet wenst, kan een kredietunie besluiten om de zaak wel te doen, maar dit heeft echter wel een prijs, namelijk: een hogere rente. In overleg met de ondernemer kan dan wellicht worden besloten om dit “maatwerk” toe te passen. De hoogte van de rente is dan mogelijk een secundaire voorwaarde.

Aflossingsschema en boetevrije ruimte

Bij elke financiering hoort een investeringsdoel en afhankelijk van dit investeringsdoel stellen we in overleg een bepaald aflossingsschema samen. Als kredietunies kunnen we stellen dat de ondernemer de aflossingen op kortlopende financieringen (denk aan overnamefinanciering of investeringen in vlottende activa) in 5 jaren moet aflossen. Investeert de mkb-er in vastgoed, dan is de aflossing gebaseerd op een looptijd van 20 jaren. In principe is dat een gezonde situatie. Als we te maken hebben met een belegger in vastgoed, die een vastgoedportefeuille op wil bouwen, dan zullen we samen kijken hoe we de uitgaande cashflow kunnen beperken en wellicht deels aflossingsvrij gaan financieren met een kleine eigen inbreng en kan er zodoende geïnvesteerd worden in nieuwe projecten waardoor de financiering toekomstbestendiger wordt. We nemen ook in de beoordeling mee de eventuele vrijheid die de ondernemer wel of niet heeft voor extra boetevrije aflossingen. Soms wil een mkb-er met een overschot aan liquiditeiten de lening versneld kunnen afbouwen. Een creatieve kredietunie speelt hierop in en bekijkt de verschillende mogelijkheden aangaande de boetevrije ruimte.

De (juridische) looptijd

Hoe lang verstrekken we een lening? Dit is een belangrijk punt van aandacht. De banken hebben een juridische looptijd ingebouwd en hier zien we vaak looptijden van 5 of 10 jaar. Ook binnen crowdfunding en bij enkele vastgoedfinanciers zien we looptijden van 5 jaar. De financiering passeert vaak bij banken met een (theoretische) aflossing van 20 jaar, maar na 5 of 10 jaar staat in het voorstel dat de ondernemer de restschuld op die datum in zijn geheel moet aflossen.

Bij kredietunies is het bij het tekenen van de overeenkomst altijd de intentie om op dat afgesproken aflosmoment ook te kijken naar het herfinancieren/doorrollen van deze restschuld. We weten immers nu niet hoe de wereld en het bedrijf er dan voorstaat en op dat moment kan voldoen aan de aflossingsplicht. We zullen dan ook ruimschoots van te voren beoordelen of wij als kredietunie willen “doorrollen/doorfinancieren” of zelfs samen op zoek gaan naar een andere non-bancaire of bancaire financieringspartij.

Wie gaat de Amerikaanse schulden financieren?

Factoring of niet

We zien dat snelgroeiende mkb-ers vaak klem komen te zitten met hun liquiditeiten. Om hun groei te faciliteren, moeten ze investeren in voorraden, materialen, etc. Voor het werkkapitaal volstaat vaak een rekening-courantkredieten dit wordt in de regel door de bank gefinancierd tegen aantrekkelijke voorwaarden. Maar bij snelgroeiende mkb-ers kan een rekening-courant nogal beperkend en rigide zijn. In dat geval is het aanbieden van factoring in combinatie met een kredietuniefinanciering een te onderzoeken alternatief. Het financieren en liquide maken van de debiteurenvorderingen is vaak een goede methode om de groei te financieren bovenop een bestaande bedrijfsfinanciering. De ondernemer ziet dan wel dat de prijs van het product (factoring) hoger ligt dan de lopende bedrijfsfinanciering, maar de prijs is uiteindelijk minder relevant. De eventuele groei van het bedrijf moet namelijk gaan zorgen voor meer rendement en de prijs voor de factoring is in dat geval -samen met de kredietunie- in te calculeren en wordt dan van ondergeschikt belang.

Kredietunie: meer dan prijs alleen

Kredietunies zijn flexibel en we willen graag dat het mkb groeit en wij mee kunnen groeien. Aankloppen bij een kredietunie gaat dan ook om de gezamenlijke zoektocht naar de best passende financiering. Dat gaat dan ook veel verder dan de prijs. Vanuit de “poortwachter-rol” die een kredietunie voor het mkb heeft is het belangrijk om de ondernemer op deze manier hiernaar te laten kijken en om (samen met de toe te wijzen bedrijfscoach vanuit de kredietunie) kennis te nemen van de overige mogelijkheden en voorwaarden. Uiteindelijk besluit je samen met een kredietunie welke factoren het zwaarst wegen bij de te verkrijgen lening.

Kredietunies houden van maatwerk waarbij de belangen en doelen van de mkb-er voorop staan!