Afgelopen vrijdag 28 maart organiseerde de Vereniging Samenwerkende Kredietunies de consultatiebijeenkomst met Eddy van Hijum en Agnes Mulder van het CDA. Aanwezig waren de 5 leden van de Vereniging, een afvaardiging van de aspirant-leden, en de andere actieve initiatieven in Nederland: het coöperatief platform Veluwe, Naoberkrediet, de Financiële Coöperatie en Mi kredietunie I. In totaal waren deelnemers namens 12 initiatieven aanwezig.

De kredietunies zijn blij met het initiatief van het CDA voor een apart toezicht regime voor kredietunies maar het wetsvoorstel dat ter consultatie voorligt gaat wat de kredietunies betreft niet ver genoeg. Het wetsvoorstel leunt nog zwaar op het bankentoezicht, terwijl volgens de kredietunies echt een eigen toezicht kader noodzakelijk is.

Het wetsvoorstel bevat een voorstel voor een separaat toezichtregime voor kredietunies dat kredietunies de mogelijkheid geeft om opvorderbaar geld aan te trekken en kleine kredietunies (tot 10 mln.) vrijstelt van vergunningplicht. Voor het aantrekken van opvorderbare gelden is onder de huidige wet en regelgeving een bankvergunning nodig.

In een kredietunie worden alleen leningen verstrekt en geen complexe producten zoals bij een bank. De leden van de kredietunie beslissen zelf wie er gefinancierd wordt en wie niet. Hierdoor zijn de risico’s veel duidelijker en hebben leden deze zelf in handen. De leden zijn ondernemers die zich bewust zijn van de risico’s en ook gewend zijn om risico’s te nemen. Bankentoezicht is voor kredietunies dan ook niet noodzakelijk.

Eddy van Hijum en Agnes Mulder gaven aan zich in te spannen om het wetsvoorstel voor de zomer in de Tweede Kamer te hebben Naar verwachting zal dan eind dit jaar een en ander in werking gaan treden.

De hoofdpunten van de reactie van de kredietunies luiden als volgt:

 • Passend toezicht dat draagbaar is voor kredietunies is noodzakelijk. Risico is aanwezig dat deze wet leidt tot te zwaar toezicht.
 • De definitie van kredietunie moet gewijzigd worden, zodat meer partijen met een duidelijke common bond met de leden van de kredietunie, gelden kunnen verstrekken aan de kredietunie.
 • De bovengrens voor de vrijstellingen die besproken worden in het wetsvoorstel (vergunningplicht en de prudentiële eisen) kan zonder gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel verhoogd worden van EUR 10 mln. naar EUR 25 mln.
 • Voor de ondergrens voor bankentoezicht zou gekozen moeten worden voor een grens van EUR 250 mln. en niet voor EUR 100 mln.
 • De kosten voor een vergunningaanvraag als kredietunie zouden het zelfde als, of lager moeten zijn dan, de kosten die in rekening worden gebracht voor de vergunningaanvraag voor elektronischgeldinstelling.
 • De Solvabiliteitseisen moeten draagbaar zijn. Hoe wordt de hefboomratio berekend, is er een rekenvoorbeeld?
 • De Liquiditeitseisen moeten helder zijn. Sluit dit qua systematiek aan bij de regeling die geldt voor banken? Is er een rekenvoorbeeld?
 • Middelen die een kredietunie aantrekt via leden certificaten of obligaties moeten overdraagbaar zijn aan andere leden. Vrijstelling van prospectusplicht is noodzakelijk om onnodig toezicht te voorkomen.
 • Het is goed dat kredietunies die een totaal aan beheerde activa hebben van minder dan EUR 10 mln. (wat ons betreft EUR 25 mln.) met deze wet vrijsteld worden van de vergunningplicht en de toepasselijke prudentiële eisen en daarmee feitelijk buiten de Wft vallen.
 • Gedurende de aanvraagperiode van een vergunning moet een kredietunie die eerst gebruik maakte van de vrijstellingen gewoon zijn werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren.
 • Is de definitie van kredietunies ook toepasbaar op Verenigingen en stichtingen?
 • Blijft het mogelijk voor partijen die ervoor gekozen hebben om op een andere wijze gelden aan te trekken en als kredieten uit te zetten dit op deze wijze te blijven doen of vallen deze partijen straks ook onder de definitie van kredietunie?