Als ministeries onderzoeken doen naar zelfregulering dan willen ze meestal zelf reguleren. Mandaten zijn er dan ook vaak om uitgebreid te worden en dat kan wel eens tot overijverig handelen leiden. Minister van Financiën Sigrid Kaag onderzoekt momenteel of het noodzakelijk en wenselijk is dat kleine ondernemers bij wet worden beschermd bij zakelijke financiering. Zakelijke kredietverlening is momenteel namelijk niet in financiële wetgeving gereguleerd. Zij verwacht medio dit jaar de resultaten van het onderzoek te publiceren en neemt dan een beslissing of de huidige zelfregulering in de financieringsmarkt voldoende waarborgen biedt of dat wetgeving nodig is.

Zoals u weet geven alle V.S.K. aangesloten kredietunies meer dan voldoende waarborgen, een uitstekende corporate governance, een acceptatiebeleid op maat en totale transparantie. Wij zien dan ook het onderzoek met zeer veel vertrouwen tegemoet. Er kunnen echter partijen/aanbieders zijn die vaak te ver gaan in hun acceptatie – en zekerheidsvoorwaardenbeleid.

Is dit nodig?

Dat antwoordt zij op Kamervragen van (een echte fan van onze kredietunies….) parlementslid Amhaouch (CDA). Hij maakt zich zorgen over kleine ondernemers, zoals zzp’ers, eenmanszaken of micro-ondernemingen, die kwetsbaar zijn door hun beperkte kennis over of ervaring met financieringsvraagstukken, de afhankelijkheid van banken en intermediairs, en het feit dat zij vaak persoonlijk garant staan voor zakelijke leningen. Daar zou overigens onzes inziens de overheid niet alleen op moeten toezien ( wellicht via de Stichting MKB Financiering), maar ook actief oplossingen voor moeten bieden. Zolang de Belastingdienst overal eerste in rang is bij schulden zullen veel ondernemers hier zeker bij het uitwinnen van zekerheden last van hebben. Ook daar valt nog een wereld te veranderen…..

Blog 32: Geluiden uit de markt: “Hoe belangrijk is zelfregulering?” -  Stichting MKB Financiering
Stichting MKB Financiering.nl

Kaag erkent dat, net als bij consumenten, de gevolgen voor kleine ondernemers groot zijn wanneer zij niet aan hun (belasting-) betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit is het geval wanneer sprake is van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zoals eenmanszaken of van hoofdelijke aansprakelijkheid van een persoon, zoals een borgstelling. In die gevallen is de financiële kwetsbaarheid groter dan bij ondernemers met een onderneming met rechtspersoonlijkheid.

De bewindsvrouw wijst in haar antwoorden op de bestaande zelfregulering in de zakelijke-financieringsmarkt 

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft in 2018 de Gedragscode Kleinzakelijke Financiers opgesteld voor kleinzakelijke klanten met een krediet. Op grond van deze gedragscode moeten banken voldoen aan de verplichtingen die daaruit volgen en kunnen kleinzakelijke klanten die onder de code vallen terecht bij het Kifid voor klachten over de dienstverlening.

Daarnaast heeft de Stichting MKB Financiering in 2019 een gedragscode opgesteld, waarbij 16 financiers zijn aangesloten

Zoals gezegd gaat Kaag medio dit jaar beoordelen of de zelfregulering voldoende werkt bij de kleinzakelijke kredietverlening. Een wettelijk ingrijpen moet volgens haar zorgvuldig worden gewogen. Sommige ondernemers kunnen immers gebaat zijn bij bescherming, maar anderen kunnen daar hinder van ondervinden en mogelijk beperkt worden in hun toegang tot krediet.

Wij merken als V.S.K. dat veel kleinzakelijke kredietaanvragen vaak binnen het acceptatiebeleid van de banken stranden bij juist het kunnen verstrekken van zekerheden. Ook moet goed worden afgewogen of een wettelijke maatregel effectief is wanneer alleen Nederlandse kredietverstrekkers aan de eisen moeten voldoen. In haar beoordeling beantwoordt zij daarnaast de vraag of een uitbreiding van het mandaat van de AFM als toezichthouder wenselijk is.

Bron: Ministerie van Financiën