In december 2014 lanceerde ENCU ( de Europese Koepel van kredietunies) de zogenaamde Credit Union Interest Group van het Europees Parlement. De Belangengroep is een informele Europese Parlementaire Groep van alle partijen die twee keer per jaar (in de lente en de herfst) bijeenkomt om de EU-instellingen en belanghebbenden bewust te maken van het nut en bestaan van kredietunies en hun rol in de microfinanciering. Ook om belangrijke kwesties te bespreken die relevant zijn voor de kredietuniebeweging, waaronder de financiële inclusie, toegang tot betalingsinfrastructuur, goede handelspraktijken, consumentenbescherming, financiële educatie en corporate governance. Het forum stelt EP-leden ook in staat om vertegenwoordigers van kredietunies uit hun respectieve landen te ontmoeten en te communiceren en meer te horen over de problemen die hen aangaan.

Press Releases | creditunionnetwork.eu

Deze belangenbehartiging is de bestaansreden van ENCU en haar aanwezigheid in Brussel. In de afgelopen jaren heeft de ENCU, met de hulp van haar leden, onvermoeibaar gewerkt om zowel het bewustzijn van kredietunies op EU-niveau te vergroten als om de Europese financiële regelgeving zodanig te beïnvloeden dat kredietunies kunnen blijven functioneren en groeien in Europa. 

Hier zijn drie voorbeelden van de afgelopen jaren

1. Officialisering van de Nederlandse CRD-vrijstelling in de goedgekeurde versies van de CRD IV.

In 2017 overtuigden de Nederlandse leden van ENCU en onze mantelorganisatie het ministerie van Financiën ( i.e. minister Dijsselbloem) om de opname van een speciale kredietunie-vrijstelling voor Nederlandse kredietunies in de komende hervorming van de CRD ( de Capital Requirements Directive of Richtlijn Kapitaalvereisten, oftewel Richtlijn nr. 2013/36) te ondersteunen. Een door de ENCU geleid belangenbehartigingsplan vond vervolgens plaats op verschillende niveaus.

Het DG FISMA (Directoraat-generaal voor de financiële stabiliteit) in de Europese Commissie, het Europees Parlement en ten slotte de Raad van de EU, werden overtuigd. Met als hoogtepunt de goedkeuring van het inter-institutioneel akkoord over de wijziging van de CRD in april 2019. Dit laatste- de Nederlandse CRD-vrijstelling- werd ook in de wet verankerd. 

 2.  Schrapping van de door de Europese Commissie voorgestelde herzieningsclausule van vijf jaar.

Parallel zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden met het Europees Parlement en de Raad van de EU om te pleiten tegen het voorstel van de Europese Commissie om een ​​5-jarige herzieningsclausule op te nemen in de gewijzigde versie van de CRD. Indien aangenomen, zou genoemde clausule de Europese Commissie aanzienlijke bevoegdheden hebben gegeven om niet alleen nieuwe CRD-vrijstellingen te verlenen, maar ook om huidige vrijstellingen opnieuw te beoordelen, met de mogelijkheid deze met terugwerkende kracht te schrappen. 

Deze belangenbehartiging van ENCU heeft zowel de Europarlementariërs (in mindere mate) als de individuele lidstaten overtuigd van de gevaren van het afstaan ​​van zoveel macht aan de Europese Commissie. Beide instellingen hebben ervoor gekozen om het standpunt van ENCU te steunen tegen de introductie van een herzieningsclausule van 5 jaar.

3.  De algemene bewustwording van de Europese kredietuniebeweging binnen de Europese Commissie/het Europees Parlement.

European Network of Credit Union members urge proportionality in EU |  2021-12-03 | CUNA News

Het valt niet te ontkennen dat de jaren ook jaren zijn geweest waarin het bewustzijn over kredietunies en hun werking is toegenomen onder de technocraten van de EU, maar ook onder de leden van het Europees Parlement. Dit laatste kwam het best tot uiting in een grotere aanwezigheid bij de bijeenkomsten van de ENCU-belangengroep, maar ook in de kwaliteit van de uitwisselingen die ENCU-leden hadden met EU-functionarissen tijdens bilaterale bijeenkomsten.

De VSK blijft dan ook overtuigd van het nut van de ENCU en haar werkgroep in Brussel!