In de huidige regelgeving voor banken, kredietunies en crowdfunders financiers worden (te) veel financiële regels op internationaal niveau vastgesteld.

Het wordt steeds duidelijker dat nationale regelgevende instanties vaak een beperkte beoordelingsvrijheid hebben om af te wijken van internationale normen zodra deze zijn afgerond. Minister Dijsselbloem pleitte er binnen Europa ooit succesvol voor om de specifieke voor de Nederlandse mkb-financieringsmarkt bedoelde Wet Toezicht Kredietunies buiten de internationale bankenregelingen te houden. We kunnen dan ook al jaren uitstekend als V.S.K. onder deze “Wet op Maat” functioneren.

Een groot deel van huidige en toekomstige kaders zijn echter ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van grote en internationaal actieve banken. Ze zijn juist niet bedoeld voor kleinere en vanuit een specifieke nationale marktbenadering en eigen corporate governance opgerichte instellingen zoals de Nederlandse kredietunies. Het raamwerk houdt dan ook vaak onvoldoende tot geen rekening met onze coöperatieve structuur zonder winstoogmerk. 

Dit is belangrijk omdat de prikkels van elke instelling heel verschillend zijn. Kredietunies zijn namelijk inherent minder risicovol en hebben niet de verfijnde (consumenten-) regelgeving nodig die de grote banken of crowdfunders (met hun nieuwe Europese Crowdfunding Verordening EU 2020/1503) nodig hebben. Wij werken immers vanuit het “ondernemers voor ondernemers”- principe en richten ons niet op de individuele consument.

Daarom zijn veel van de voor grote banken aangenomen of nog aan te nemen voorschriften/verordeningen niet geschikt of noodzakelijk voor onze (binnenlandse) kredietunies.

Centrale banken benadrukken manieren om postpandemische particuliere schuldopbouw aan te pakken

De World Council of Credit Unions is dan ook de aangewezen wereldwijde koepel die namens en voor de aangesloten kredietverenigingen pleit bij belangrijke internationale normalisatie-instellingen, waaronder de: 

Bereikte successen

Recente beleidssuccessen zijn onder meer:

  • De G20 bevestigde opnieuw haar steun voor een door de WOCCU bepleit standpunt dat regelgevers op nationaal niveau in de verklaring van de leiders van Rome van de G20 meer nadruk leggen op evenredigheid. 
  • De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Risk-Based Supervision Guidance uitgebracht, die een op risico’s gebaseerde benadering en leidraad voor evenredigheid bevat die door de WOCCU wordt bepleit. 
  • Twee door het Bazels Comité uitgegeven richtsnoeren omvatten de door de WOCCU aanbevolen principiële benadering die een op risico’s gebaseerde en proportionele toepassing van alle geïmplementeerde vereisten mogelijk maakt. 
  • Een publicatie van de Financial Action Task Force (FATF) erkende verschillende problemen die door de WOCCU werden geïdentificeerd, waarbij met name werd opgemerkt dat het niet gebruiken van de evenredigheid bij de toepassing van zijn normen kan leiden tot financiële uitsluiting of deze kan verergeren.
  • Via het European Network of Credit Unions (ENCU) hebben beleidsmakers er bij beleidsmakers op aangedrongen om kredietunies evenredig te behandelen voor verschillende onderwerpen die in de zittingsperiode van het Europees Parlement aan de orde komen.
NRO | Nu aanvragen voor 'Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in  het onderwijs'

Regeldruk op mondiaal en nationaal nivo beperken

De WOCCU/ENCU blijven betrokken zolang de proportionele benaderingsovereenkomst door de Raad en het Europees Parlement eerst wordt opgevolgd en goedgekeurd, voordat een eventuele formele goedkeuringsprocedure van nieuwe verordeningen wordt doorlopen.

Leden van ENCU die bij dit proces betrokken zijn, zijn onder meer: ​​vertegenwoordigers van de Irish League of Credit Unions (ILCU), National Association of Co-operative Savings and Credit Unions (NACSCU) of Poland, Federation of Romanian Credit Unions (FEDCAR), Estonian Union van Kredietcoöperaties (EUCC), het FULM in Noord-Macedonië en onze Vereniging van Samenwerkende Kredietverenigingen (VSK).

Waarom is dit belangrijk voor de Nederlandse kredietunies?

Zonder een evenredige behandeling zouden kredietunies in de EU onderworpen zijn geweest aan een dure en overbelastende regelgeving. Deze aanpak zorgt nu nog voor een redelijke behandeling van operationele veerkrachtregelingen

Andere landen kunnen kijken naar de aanpak van de EU, aangezien dit een zich ontwikkelend gebied van regelgeving is. De aanpak van de EU zou richting moeten geven aan andere nationale jurisdicties die hun eigen regelgeving willen aannemen (of hebben aangenomen zoals ooit onze WtK..) om kredietunies met vergelijkbare evenredigheid te behandelen.

De Modelwet van 2015

Kredietunies leveren al meer dan 150 jaar een belangrijke bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling in alle regio’s van de wereld. De modelwet voor kredietunies uit 2015 biedt een voorbeeld van een wetgevend kader voor bewegingsleiders, wetgevers, regelgevers en anderen bij het voorbereiden en verkrijgen van goedkeuring van wetten die de veiligheid en soliditeit van kredietverenigingen zullen versterken zonder onredelijke regeldruk op te leggen. 

De modelwet voor kredietunies kan niet alleen worden beschouwd als een optimaal wetgevend kader voor een rechtsgebied dat zijn regelgevingsstelsel voor kredietunies aan het herzien is of helemaal opnieuw begint, maar ook als een herinnering en leidraad voor de Nederlandse wetgever die de bijzondere en buitengewone positie van de kredietunies binnen de non-bancaire wereld blijvend dient te bevorderen en te bewaken middels de Wet Toezicht Kredietunies.      

We juichen als V.S.K. de inspanningen van de EU tot dusver toe om het kredietuniesysteem te ondersteunen. We merken op dat wereldwijd, waar passende kaders worden aangenomen, kredietverenigingen opmerkelijk succesvol zijn in het bieden van inclusieve economische groei voor hun mkb-ers. We hopen dat de EU doorgaat op haar huidige pad van het afstemmen van regelgeving die geschikt is voor kredietunies.

Zie ook hier:

https://www.woccu.org/documents/Model_Credit_Union_Law_2015