De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft onlangs haar definitieve ontwerp van technische reguleringsnormen (RTS) gepubliceerd waarin de informatie wordt gespecificeerd die aanbieders van crowdfundingdiensten aan beleggers moeten verstrekken over de berekening van kredietscores en prijzen van crowdfundingaanbiedingen. De definitieve ontwerp-RTS specificeert ook een minimumreeks gemeenschappelijke normen met betrekking tot informatie die in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van kredietrisico’s en leningwaardering en de onderliggende beleidslijnen en governanceregelingen.

Beleggers die gebruikmaken van crowdfundingplatforms kunnen worden blootgesteld aan het risico van onvoldoende informatie en/of onvolledig begrip van de levensvatbaarheid van een crowdfundingproject of van de due diligence die wordt uitgevoerd door de aanbieders van crowdfundingdiensten.

Daarom is het belangrijk dat beleggers voldoende informatie krijgen over hoe kredietscores worden berekend en hoe crowdfundingaanbiedingen worden geprijsd. Bovendien moeten beleggers er zeker van zijn dat aanbieders van crowdfundingdiensten onderworpen zijn aan een minimumreeks gemeenschappelijke normen op het gebied van kredietrisicobeoordeling, governance en risicobeheerstructuren.

Tegen deze achtergrond specificeren deze definitieve ontwerp-RTS de informatie die aanbieders van crowdfundingdiensten moeten vrijgeven met betrekking tot de methode die wordt gebruikt om kredietscores te berekenen die zijn toegekend aan crowdfundingprojecten en de prijzen van crowdfundingaanbiedingen, en hoe ervoor te zorgen dat de prijsstelling voor leningen inderdaad eerlijk en passend is. De definitieve concept-RTS specificeert ook de informatie waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van de kredietwaardigheidsbeoordeling van projecteigenaren en crowdfundingprojecten.

Ten slotte wordt in de definitieve ontwerp-RTS voorgesteld welk beleid en procedures aanbieders van crowdfundingdiensten moeten hebben om ervoor te zorgen dat beleggers adequaat worden geïnformeerd en dat kredietrisicobeoordeling en leningwaardering op een degelijke en consistente manier worden uitgevoerd.

Legale basis

Deze ontwerp-RTS zijn ontwikkeld in overeenstemming met artikel 19, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1503/2020 (Europese verordening inzake aanbieders van crowdfundingdiensten – ECSPR), die de EBA machtigt om, in nauwe samenwerking met de Europese Autoriteit voor effecten en markten ( ESMA), concept-RTS om te specificeren:

  • de elementen die moeten worden opgenomen in de informatie aan beleggers met betrekking tot de beschrijving van de methode voor het berekenen van kredietscores en prijsstelling die zijn toegewezen aan crowdfundingaanbiedingen (artikel 19, lid 7, onder a));
  • de informatie en factoren waarmee aanbieders van crowdfundingdiensten rekening houden bij het uitvoeren van een kredietrisicobeoordeling en bij het uitvoeren van een leningwaardering, als bedoeld in artikel 4, lid 4 (artikel 19, lid 7, onder b));
  • de factoren waarmee aanbieders van crowdfundingdiensten rekening houden om ervoor te zorgen dat de prijs van leningen die op hun platform worden gefaciliteerd, billijk en passend is (artikel 19, lid 7, onder c));
  • de inhoud en het bestuur van de gedragslijnen en procedures die vereist zijn voor het in artikel 19 gespecificeerde vereiste en het risicobeheerkader met betrekking tot kredietrisicobeoordeling als bedoeld in artikel 4, lid 4, onder f).

Zie hieronder het definitieve ontwerp

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2022/EBA-RTS-2022-05%20RTS%20on%20crowdfunding%20for%20service%20providers/1032645/RTS%20on%20crowdfunding%20for%20service%20providers%20.pdf