Tijdens de coronacrisis hadden veel kredietunies te maken met mkb-ers die zware tijden beleefden en veel aanvragen voor steun indienden. Nu weten we allemaal dat het bouwen van een Community of Common Bond in Coronatijd (maar ook daarna…) veel moeilijker is dan aanvankelijk gedacht. Het scheppen van lotsverbondenheid van kredietunieleden, het delen van rendement en risico, naast kennis, ervaring en netwerken, het mobiliseren van het weloverwogen eigenbelang van geldgevende leden, waardoor defaults bij kredietunies zeer laag zijn (0,4 % versus 8% bij banken) en het toepassen van de menselijke maat, c.q. het creëren van sociale cohesie in regio’s of branches is erg afhankelijk van of je elkaar fysiek in de ogen kunt kijken en elkaar de hand kunt schudden.

CommonBond Communities - Home | Facebook

We maakten via videovergaderingen kennis, maar dat was niet voldoende om een goed gevoel te krijgen bij het nemen van besluiten. In de contacten met de bestuurders heb ik ervaren dat iedere individuele kredietunie haar eigen interne cultuur bewaart en bewaakt. Zeker als er nieuwe geldgevende en kredietnemende leden bijkomen of wanneer we nieuwe kredietunies oprichten, maar ook als we als VSK overleg plegen over de te volgen beleidslijnen in de toekomst. Dit resterende jaar zullen we dan ook gebruiken om elkaar weer in fysiek overleg te spreken.

De toegang tot financiering moet worden verbeterd

Het is noodzakelijk dat mkb’ers via onze kredietunies toegang krijgen tot kapitaal in de vorm van zowel vreemd als eigen vermogen. Dit is niet alleen van belang voor de ondernemer zelf, maar ook voor de economische impact van kredietunies. Want u weet het: slechts 7% van microbedrijven doet een succesvolle kredietaanvraag bij banken en het aandeel gezond groeiende bedrijven is sinds 2017 alleen maar gedaald.
Ik verwacht -met vele economen- een faillissementsgolf eind 2022. Voornamelijk bestaande uit de slechts één of twee werkzame personen bestaande bedrijven, het kleinbedrijf.

Wanneer de corona- en belastingsteunmaatregelen worden afgebouwd krijgen kleine bedrijven geheid liquiditeits- en betalingsproblemen.
We hebben als VSK in 2022 een afgenomen vraag naar krediet via kredietunies ervaren. Dat is wat ik van de individuele kredietunies in individuele gesprekken hoor en we tasten allemaal in het duister naar het waarom. Enkele kredietunies hebben dit jaar helemaal geen krediet kunnen verlenen, andere kredietunies minder dan waarop gepland was. Wel hebben enkele kredietnemende leden van kredietunies ook dankbaar gebruik kunnen maken van de door de overheid geboden noodsteun en hebben onze coaches daarin een goede rol gespeeld.

Herpositionering en heroriëntatie op onze missie en doelgroepen?

Een van de doelstellingen van de VSK is het verbinden van alle actieve kredietunies in Nederland. Onlangs kozen nog twee niet-aangesloten kredietunies aansluiting bij de VSK en zijn we bezig met het oprichten van de KU Bruine Vloot, dus deze verbinding is geslaagd. Maar ook verbinding tussen kredietunies en de stapeling met bancaire- of niet-bancaire financiers. Tot nu toe wordt samengewerkt met banken, maar nog te weinig met non-bancaire financiers, terwijl kredietunies het voordeel hebben dat zij een zeer lage default risk laten zien. Wij weten waardoor: door de werking van de common bond en de coaching (kredietunies 0,4%, banken 8%).

Ook met de Gemeenten kunnen we deze verbinding en samenwerking zoeken, bijvoorbeeld op het gebied van reintegratietrajecten (lotsverbondenheid met coachende leden, MKB ondernemers, waarbij begeleiding door ondernemers vaak effectiever blijkt dan begeleiding door consultants) of bijvoorbeeld in de uitvoering van specifiek MKB beleid.

Gemeenten stellen daarvoor soms bedragen ter beschikking, maar vergeten dat hun uitvoeringskosten een groot deel van die subsidie gebruiken (kredietanalyse, begeleiding, zekerhedenbeheer, kredietbeheer, administratie), terwijl indien de Gemeente deze middelen ter beschikking stelt in de vorm van co-financiering met een kredietunie, deze kosten gewoon nihil zijn.

Het doel van de VSK is om ondernemers samen met de markt te helpen aan financiering in verschillende levensfases van het bedrijf, waar de markt dit niet zelf doet. Met name innovatieve startups en scale-ups hebben hier veel behoefte aan. Regionale Ontwikkelings Maatschappijen zijn daarbij onze logische partners en samen kunnen we innovatie in het mkb op het gebied van onder meer gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, topsectoren, smart industry en circulaire economie stimuleren. Kredietunies kunnen het ecosysteem in de regio versterken door het aanjagen van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden.

Financieringstafels voor een krachtig MKB

Soms ook via Financieringstafels die groeien in aantal en in volume verstrekte kredieten.

Ik noem er een paar:

Financieringstafel Midpoint Brabant, Tilbug: https://www.midpointbrabant.nl/;

Brainport Financieringstafel Eindhoven: https://brainporteindhoven.com/nl/;

Agrifood Capital, Den Bosch: https://www.agrifoodcapital.nl/nl/projecten/financieringstafel/;

Financieringstafel Drenthe, Assen: https://ikbendrentsondernemer.nl/financieringstafel-drenthe/;

Wateralliance, Leeuwarden: https://wateralliance.nl/;

Impuls Zeeland, Vlissingen: https://www.impulszeeland.nl/nl;

Financieringstafel Noord-Holland Noord, Alkmaar: https://nhn.nl/

Wellicht is het pro-actief aanbieden van onze diensten bij gemeenten en regionale overheden een te overwegen route?