Kredietunies krijgen wel eens kredietaanvragen die qua omvang de mogelijkheden te boven gaan of omdat er in het begin nog onvoldoende geld in kas is. Of omdat de bovengrens in de acceptatiekaders van € 250.000 of € 500.000 overschreden wordt.

Elke kredietunie wil mkb’ers natuurlijk wel verder helpen. Eén mogelijkheid is om ook crowdfunding samen met de kredietunies te introduceren. Maar wel via betrouwbare professionele partijen waar de VSK werkbare afspraken mee maakt. De VSK wil daartoe (voor alle leden) centrale overeenkomsten tot samenwerking sluiten met bancaire en non-bancaire partijen. Met hen als “suppliers” kunnen dan ook makkelijker gestapelde kredieten over en weer worden gerealiseerd.

Kredietunies maken stapelfinanciering makkelijker - FM.nl - Financieel  Management, hét platform in finance met praktijkinformatie, visie & trends

VSK Kredietunies verstrekken voor gezamenlijke rekening en risico financieringen vanuit de kas van alle leden. Die kas kan echter (nog) niet genoeg gevuld zijn of een kredietaanvraag is groter dan het toegelaten maximum bedrag. In dat geval kunnen één of enkele leden van de coöperatie besluiten om de kas bij te vullen, maar het blijft een gezamenlijke verstrekking.

Individuele geldverstrekkende leden lenen via een VSK kredietunie geen rechtstreeks geld uit aan kredietvragers. Toch kan het nodig zijn om een ondernemer te helpen een groter kredietbedrag bij elkaar te krijgen. Dan is het goed om bij gestapeld financieren als een “mede- financierende kredietunie” de risicovinger aan de pols te houden.

Daarom heeft de VSK (middels de bemiddeling en inzet van de Centrale Kredietunie) besloten om ten behoeve van haar leden samenwerking te zoeken met andere financieringsbronnen, zoals banken, publieke en private investeerders en crowdfunding platforms.

Alle potentiele individuele klanten van VSK kredietunies kunnen, op voorwaarde dat de kredietnemer toestaat dat zijn gegevens met onze samenwerkingspartners gedeeld worden, nu van die mogelijkheid gebruik maken. De VSK-leden kunnen alsdan contact opnemen met Anne-Marie die het aanvraagtraject samen met hen verder zal doorlopen.

De basisafspraken zijn:

  • De afspraken tussen externen en VSK houden over en weer geen andere verplichting in dan de bereidheid om, na verkregen toestemming van beoogde kredietnemers, debiteureninformatie met elkaar te delen en in principe samen te werken bij het tot stand komen van een gezamenlijke financiering van kredietvragers tussen onze kredietunies en deze externen.
  • Globaal uitgangspunt bij zo’n cofinancieringen is een 50/50 verdeling van de kredietsom. Het primaire doel is nadrukkelijk niet de deling van eventuele kredietrisico’s, hoewel VSK kredietunies en de externen uitgaan van het principe “samen uit, samen thuis”. 
  • Beide partijen baseren hun kredietbeslissing, respectievelijk de beslissing om voor de kredietvraag te bemiddelen, strikt op eigen individuele risicoafwegingen en verplichten zich op geen enkele wijze om elkaars risicoafweging of zelfs hun uiteindelijke hoogte van de verstrekking over te nemen.
  • Bij cofinanciering zal het door partijen te hanteren risicogewogen-rentepercentage, indien mogelijk, op elkaar worden afgestemd en – behoudens nadere afspraken- zal de te berekenen debetrente niet hoger zijn dan 9,5%.
  • Indien en voor zover door beide partijen dezelfde kredietvoorwaarden en hetzelfde rentepercentage worden gehanteerd kan deling van eventuele zekerheden op individueel niveau onderdeel van de afspraken zijn. 
  • De externen zullen we dan ook vragen om de met haar samenwerkende adviseurs, coaches, boekhouders en accountants te adviseren om contacten te leggen en te onderhouden met lokale en regionale VSK Kredietunies dan wel met nieuwe kredietunie-initiatieven.