Op donderdag 9 juni vond er een gesprek in de Tweede Kamer plaats tussen Dhr. Mustafa Amhaouch (CDA), Dhr. Akbal Mohamed (Stichting Stabij) en ondergetekende. We hadden dit gesprek in het kader van de voortgang van het opzetten van een platform in Nederland naar analogie en voorbeeld van de British Business Bank ( BBB). Daartoe werd onlangs een motie van zijn hand in ons parlement aangenomen.

Dhr. Amhaouch is met ons van mening dat het Kabinet nu voor spoedige invulling moet zorgen van de aangenomen motie en dat er geen tijd te verliezen is. Het mkb verdient nu extra aandacht en de noodzakelijke steunmaatregelen t.a.v. de funding en snelle en accurate verstrekking van kredieten laten op zich wachten. Oorzaak kan zijn een informatieasymmetrie tussen de vragers en reguliere bancaire aanbieders, een hoog risicoprofiel, geringe (tijdelijke..) winstgevendheid en onderscheidenlijk een geringe omvang van de mkb-ondernemingen in kwestie.

Er is zelfs deze week een motie van Dhr. Amhaouch aangenomen om bedrijven die als leverancier lijden onder de Oekraïne-crisis extra en specifiek te steunen.

We hebben daarnaast gesproken over de positieve ontwikkelingen binnen de VSK in het algemeen en de individuele kredietunies in het bijzonder. Hij kent de ontwikkelingsgeschiedenis van onze kredietunies en was benieuwd naar de stand van zaken bij de VSK en onze rol als geldverstrekker in de non-bancaire wereld en was blij te horen dat we nog steeds ons (stapelende) stempel kunnen drukken op de financiering van het mkb. We zijn ingegaan op de constatering dat voor een accurate invulling van de kredietverstrekking door kredietunies en andere financiers er gewerkt dient te worden met een up to date kredietacceptatiesysteem en een bijbehorende marktplaats voor af te handelen en te stapelen kredieten. Hij was met name geïnteresseerd in onze invulling ervan en de specifieke rol die individuele kredietunies vervullen middels hun regionale en sectorale kennis en de inzet van coaches. “Coaching is het sociaal-maatschappelijke speerpunt van kredietunies” was dan ook zijn terechte opmerking.

Mustafa Amhaouch (@MustafaAmhaouch) / Twitter

“Niets doen is geen optie”

Dhr. Amhaouch wil dat we de druk opvoeren om de banken kleur te laten bekennen dat ze hun rol niet meer naar behoren vervullen ten aanzien van kleine kredieten. Er is volgens hem zelfs sprake van marktfalen.

We hebben samen een aantal voorbeeldcases doorgenomen en geconstateerd dat kredietunies juist in die gevallen uitstekend hun rol kunnen vervullen, compliance-wise hun zaken goed voor elkaar hebben, accreditatie vanuit de RVO kennen, voor funding via mede-ondernemers kunnen zorgen, maar dat garanties vanuit de overheid en makkelijk toegankelijke fundinglijnen (ook naar voorbeeld van de Win-Win regeling in Vlaanderen en de fiscale behandeling ervan) al te lang ontbreken. De MKB-bankfunctie/MKB-platformfunctie moet nu snel door EZK opgepakt worden. Bij een juiste invulling ervan kunnen de kredietunies vele malen meer kredieten verstrekken.

Hij verzocht ons om in een vervolggesprek (datum volgt) verder onze wensen kenbaar te maken. Daar zullen ook andere specialisten bij aanschuiven vanuit het CDA. Zoals u wellicht weet heeft met name het CDA een initiërende rol vervult bij het invoeren van de WtK (via Agnes Mulder en Eddy van Hijum) , ook nu en in de toekomst ervoor wil zorgen dat we als kredietunies onze rol onder deze specifieke nationale wet kunnen blijven vervullen zonder al te veel onnodige (compliance en verordenings-) druk vanuit Brussel. Hiertoe zal hij contact opnemen met Ton Berendsen (lid Europees Parlement voor het CDA, de grootste fractie via de EVP) om belet te vragen voor een nader onderhoud met de VSK.

Pensioenfondsen als onze funder?

Dat pensioenfondsen hun beleggingen steeds maatschappelijk relevanter en duurzamer invullen is volgens hem positief, maar aan de andere kant moeten ook deze fondsen meer geld investeren in het mkb ( met name de k ervan…) via het laagdrempelig funden van de non-bancaire financiers. Veel van het belegde geld vindt haar weg naar internationale acquisities en grote starters, maar ons eigen mkb wordt teveel vergeten.

Een motie om pensioenfondsen hiertoe te verplichten/aan te zetten zou een overweging kunnen zijn….

We hebben ook geconstateerd dat ons default percentage bij kredietunies al jarenlang ver beneden dat van de reguliere banken ligt. Zelfs in de risicovollere en achtergestelde leningen-sfeer.

Als Limburger vroeg hij zich overigens af of er ook een kredietunie in Limburg actief was. Dat is/was helaas niet het geval. In een volgend onderhoud gaan we dan ook samen kijken of we dit snel kunnen bewerkstelligen. De subsidiemogelijkheden voor het oprichtingstraject zullen we dan ook samen doornemen en hij zal ons in contact brengen met de juiste partijen.

Ik kijk terug op een zeer inspirerend gesprek en kijk uit naar de vervolggesprekken!

Het mkb heeft volgens Dhr. Amhaouch een belangrijke rol bij het creëren van economische groei, terwijl juist deze bedrijven het moeilijkst aan langetermijnfinanciering kunnen komen. Hij wil daarom verschillende voorstellen doen voor het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor het mkb, daaronder vergroting van het aanbod van (durf-) kapitaal en het creëren van alternatieve financieringsbronnen.